Swedac Logo


Direktiv från EU

EU har utfärdat flera direktiv på mätteknikens område. Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna, men EU överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och metod för genomförandet.

I Sverige genomförs direktiv normalt genom att nya regler utfärdas genom lag, förordning eller myndighetsföreskrifter. Direktivets bestämmelser används i princip som mall för de svenska bestämmelserna.

Swedac har regeringens bemyndigande det vill säga rätten och skyldigheten  att utfärda föreskrifter om måttenheter, mätningar och mätdon. Swedac får till exempel utfärda de föreskrifter om reglerad mätteknik som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges EU-rättsliga förpliktelser. Normalt sett innebär det att genomföra olika EU-direktiv.

För mer information, kontakta:

Valentina Valestany, jurist

Uppdaterad/Granskad: 2012-01-12 16:03