Swedac Logo


Information gällande förvaltningsdomstolens inhibition av beslut om återkallelse av ClearCars ackreditering

Den 24 februari beslutade Swedac att återkalla ackrediteringen för ClearCar, ett företag som besiktigar fordon. Den 25 februari överklagade företaget Swedacs beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping och den 26 februari biföll Förvaltningsrätten i Jönköping ClearCars begäran om inhibition.

Förvaltningsrättens beslut om inhibition betyder att från och med den 26 februari och tillsvidare gäller inte Swedacs beslut. ClearCar är åter ackrediterat i formell mening och har tillstånd att bedriva fordonsbesiktning. Fordonsägare kan i nuläget vända sig till företaget för besiktning.

Nästa steg är att förvaltningsrätten ska pröva själva överklagandet. För information om det hänvisas till Förvaltningsrätten: www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

Swedac har möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten. Om det ska göras har Swedac ännu inte tagit ställning till.


Bakgrund
Swedacs uppgift när det gäller fordonsbesiktning är att bedöma om ett besiktningsföretag är kompetent att utföra besiktningar och att man uppfyller de krav som gäller för ackrediteringen. Swedacs beslut om återkallande av ackrediteringen för ClearCar är baserat på ett antal brister som framkom vid Swedacs senaste tillsyn. Bristerna innebär enligt Swedacs bedömning att det inte går att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt och i enlighet med kraven, vilket i förlängningen påverkar miljö och trafiksäkerhet.

Vid den senaste tillsynen kontrollerades verksamheten vid 25 av företagets besiktningsstationer samt huvudkontoret.


För mer information, kontakta
Åsa Kultje, kommunikationschef
033-177736
asa.kultje@swedac.se

Uppdaterad/Granskad: 2016-02-26 13:06