Swedac Logo


Nya regler för cisterner och rörledningar med brandfarligt innehåll

Från 1 november gäller nya föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, vilket innebär reviderade krav för ackrediterade kontrollorgan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram nya föreskrifter som ersätter nu gällande MSBFS 2011:8.  MSBFS 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 november och det är främst tre krav som reviderats:

  • Kravet på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd ska bytas mot korrosionsskyddade (avsaknad av övergångsbestämmelse till 2 kap. 3 §).
  • Kravet på att anslutning för fyllning av cistern, om den enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1, ska vara skyddad mot att en flamma går ner i cisternen (2 kap. 11 §).
  • Kravet på att avluftningsledning och gasåterföringsledning ska ha flamskydd där de enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1 (2 kap. 12 §).

Berörda kontrollorgan kommer att få information om hur man ska gå tillväga för komplettera sin ackreditering via brev och mejl från Swedac.

Läs mer om de nya föreskrifterna på MSB:s webbplats

För mer information, kontakta:

Kaarlo Book, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2014-10-03 09:31