Swedac Logo


Stor potential inom kontroll av fettavskiljare

Första kontrollorganet för kontroll av fettavskiljare har ackrediterats och fler står på tur. Ackreditering är frivilligt men liksom för kontroll av oljeavskiljare finns stor potential. Ökad kontroll ger miljövinster och kompletterar kommunal tillsyn.

Fett som läcker ut i avloppen leder till både miljöproblem och driftstörningar. Avloppsledningar kan skadas eller sättas igen av fettavlagringar och driften vid de kommunala reningsverken påverkas negativt när fett kommer in i systemet, vilket kan leda till utsläpp i vattendrag.

Därför finns krav på att fettavskiljare ska finnas i exempelvis restauranger, bagerier och livsmedelsindustrier. Krav ställs både på verksamhetsutövare och fastighetsägare och gäller både installation (bygglov krävs), skötsel, drift, underhåll, tömning och kontroll. Särskilda regler gäller också för återvinning av fett.

Naturvårdsverket är föreskrivande myndighet inom området fettavskiljare, där ackreditering än så länge är frivilligt. I yttersta ledet är det kommunerna som har tillsynsansvar över de enskilda anläggningarna.

– Det handlar om tusentals anläggningar som ska kontrolleras. Ackreditering innebär en kvalitetshöjning som kan bidra till att underlätta tillsynen i landets kommuner, säger Kaarlo Book, teknisk handläggare vid Swedacs enhet för certifiering och kontroll.

Swedac fortsätter samarbetar med branschorganisationerna STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening) och SPT (Scandinavian Technical Petroleum Association) för att utveckla området ytterligare.

– Det är ett ökande intresse och vi arbetar för att harmonisera så mycket som möjligt. Kontroll kan på sikt komplettera kommunernas tillsyn om ackreditering gjordes obligatoriskt, säger Kaarlo Book.

De tekniska principerna och funktionen för fettavskiljare liknar dem för oljeavskiljare. Men för fettavskiljare gäller standarden EN 1825-2 (standarden finns att köpa av SIS, Swedish Standards Institute).

Standarden för kontrollorgan, ISO/IEC 17020:2012, är gemensam för båda områden.

Nu har alltså det första kontrollorganet för kontroll av fettavskiljare i Sverige ackrediterats. Puls-Planerad Underhållsservice AB i Staffanstorp är först ut i landet men fler företag står på tur.

Sedan det första kontrollorganet som kontrollerar oljeavskiljare ackrediterades i våras har ytterligare två kontrollorgan ackrediterats inom området. Olja som följer med ut i avloppsystem orsakar skador i miljön och försvårar driften av reningsverk.

Området har stor potential att växa ytterligare och är av mycket stor betydelse för att minska miljöpåverkan som orsakas av oljeutsläpp som hamnar i reningsverken.

Även dessa företag kan hittas i Swedacs ackrediteringsregister.

För mer information, kontakta:

Kaarlo Book, tekniska handläggare

Peter Kronvall, enhetschef Enheten för certifiering och kontroll

Uppdaterad/Granskad: 2014-10-03 16:08