Swedac Logo


Teknisk kontroll kliver uppåt i värdekedjan

Teknisk kontroll ökar och får en allt större roll i organisationers och företags strategier, enligt Jörgen Backersgård.

Som ordförande i branschorganisationen Swetic är en av hans främsta uppgifter att öka kännedomen om tekniska kontroller och visa på nyttan för samhället.

 

ÖVERALLT I SAMHÄLLET finns det tekniska maskiner och system som med jämna mellanrum måste besiktigas så att de fungerar säkert. Det handlar om allt från bilar och hissar till industrianläggningar och berg-och-dal-banor.
Swetic, Swedish Association for testing, inspection and certification är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering.
– De går in hos kundföretagen och verifierar att processer, ledningssystem och rutiner uppfyller de krav som ställs. Vi vet att vi gör nytta ute i samhället genom att se till att olika typer av miljöer är säkra, säger Jörgen Backersgård, ordförande i Swetic och vd på kontrollföretaget Dekra.
Företag har mycket att vinna på att följa standarder till exempel för att minska miljöbelastningen eller förbättra kvaliteten, och test, certifiering och verifiering av företag är ett område som växer snabbt, påpekar han.
Nu är dessutom en ny generation standarder på gång, som gör det lättare att jobba effektivt med aktuella områden som hållbarhet, socialt ansvarstagande och innovation. Han konstaterar att oberoende kontroller i framtiden handlar mer om system och ledning än om produktkontroll. Företag som anammar dessa riktlinjer i sin organisation, och låter en tredje part gå in och kontrollera att de uppfyller kraven som ställs, får stor nytta av det.
– Nivån höjs när säkerhet och kvalitet kopplas mer till företags och organisationers strategier och långsiktiga mål än till enskilda produkter. Det är en långsam men tydlig process.

SEDAN 90-TALET har branschen genomgått stora förändringar allteftersom monopolet för teknisk kontroll har tagits bort. Bilprovningen var sist ut att avmonopoliseras för några år sedan.
Swetic ser positivt på att marknader avregleras och släpper in fler aktörer mot att de kan bevisa att de kan utföra oberoende och neutrala kontroller, och att de har rätt kompetens och system.
– Det har gett ökad tillgänglighet. Idag finns det exempelvis över 100 fler ställen att besiktiga bilen på. Konkurrensen leder också till en betydligt högre servicegrad eftersom den blir en naturlig drivkraft till att måna om kunderna och att väva in mjuka delar i leveransen.
Den senaste tidens diskussion om att glesa ut fordonsbesiktningen och tillåta att bilar äldre än fem år bara besiktigas vartannat i stället för varje år tror Jörgen Backersgård däremot inte på. – Vi anser inte att reglerna ska ändras. Det kan ha negativ inverkan både på trafiksäkerheten och på miljön, eftersom avgasutsläpp kontrolleras vid besiktningen.

MÅNGA AV SWETICS medlemsföretag upprörs också av att en inskränkning föreslås på en nyligen avreglerad marknad där de för bara några år sedan uppmuntrades till etablering och rekrytering av nya besiktningsmän.
De företag som ackrediteras av Swedac får verifikat på att arbetet uppfyller en vedertagen internationell standard, vilket i sin tur ger en bredare marknad och fler affärsmöjligheter.
– Det är ett kvitto på att alla rimliga krav för att agera som ett professionellt kontrollföretag uppfylls. Att vara ackrediterad lönar sig eftersom det ger tillgång till en mycket större marknad.
Samtidigt florerar det många olika märkningar och det kan vara svårt för slutkunden att veta vad de står för.
– Swetic och Swedac har en gemensam uppgift att förtydliga för konsumenter och näringsliv vilka områden som omfattas av ackrediteringskrav, vad ackreditering egentligen är och när det är bra.
För Jörgen Backersgård är det också viktigt att verka för en harmonisering inom ackreditering.
– Företag inom landet ska bedömas lika men företag ska också bedömas likadant i olika länder. Det är viktigt för den globala konkurrensen att vi inte sätter upp högre krav i Sverige än i övriga världen.

Text: Karin Myrén

 

Foto: Erik Abel 

 

Detta är en artikel ur Swedac Magasin #2 2015. Se hela tidningen och prenumerera gratis här

För mer information, kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef

Uppdaterad/Granskad: 2015-12-08 08:31