Swedac Logo


Uppdaterad information gällande förvaltningsdomstolens inhibition av beslut om återkallelse av ClearCars ackreditering – Swedac överklagar

Den 24 februari beslutade Swedac att återkalla ackrediteringen för ClearCar, ett företag som besiktigar fordon. Den 25 februari överklagade företaget Swedacs beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping och den 26 februari biföll Förvaltningsrätten i Jönköping ClearCars begäran om inhibition. Swedac har, den 26 februari, överklagat förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten.

Förvaltningsrättens beslut om inhibition betyder att Swedacs beslut upphävs och ClearCar kan fortsätta med sin verksamhet tills dess att målet har prövats. Företaget är åter ackrediterat i formell mening och har tillstånd att bedriva fordonsbesiktning. Fordonsägare kan i nuläget vända sig till ClearCar för besiktning.

Nästa steg är att kammarrätten ska ta ställning till Swedacs överklagan och förvaltningsrätten ska pröva överklagandet från ClearCar. För information om det senare hänvisas till Förvaltningsrätten: www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se


Bakgrund
Swedacs uppgift när det gäller fordonsbesiktning är att bedöma om ett besiktningsföretag är kompetent att utföra besiktningar och att man uppfyller de krav som gäller för ackrediteringen. Swedacs beslut om återkallande av ackrediteringen för ClearCar är baserat på ett antal brister som framkom vid Swedacs senaste tillsyn. Bristerna innebär enligt Swedacs bedömning att det inte går att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt och i enlighet med kraven, vilket i förlängningen påverkar miljö och trafiksäkerhet.

Vid den senaste tillsynen kontrollerades verksamheten vid 25 av företagets besiktningsstationer samt huvudkontoret.

För mer information, kontakta
Åsa Kultje, kommunikationschef
033-177736
asa.kultje@swedac.se

Uppdaterad/Granskad: 2016-02-29 07:58