Swedac Logo


Uppdaterad information gällande förvaltningsdomstolens inhibition av beslut om omedelbar återkallelse av ClearCars ackreditering – kammarrätten avslår Swedacs överklagande

Den 24 februari beslutade Swedac att återkalla ackrediteringen för ClearCar, ett företag som besiktigar fordon. Den 25 februari överklagade företaget Swedacs beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping och den 26 februari biföll Förvaltningsrätten i Jönköping ClearCars begäran om inhibition. Samma dag, den 26 februari, överklagade Swedac förvaltningsrättens beslut om inhibition till kammarrätten. Den 4 mars meddelade kammarrätten att Swedacs överklagande avslås.

Förvaltningsrättens beslut om inhibition betyder att Swedacs beslut om omedelbart återkallandet upphävs och ClearCar kan fortsätta med sin verksamhet tills dess att målet har prövats. Företaget är åter ackrediterat i formell mening och har tillstånd att bedriva fordonsbesiktning. Fordonsägare kan i nuläget vända sig till ClearCar för besiktning.

Nästa steg är att förvaltningsrätten ska pröva överklagandet från ClearCar. För information om det hänvisas till förvaltningsrätten: www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

Swedac har ännu inte tagit ställning till om myndigheten ska nyttja möjligheten att överklaga kammarrättens avslag till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrund
Swedacs uppgift när det gäller fordonsbesiktning är att bedöma om ett besiktningsföretag är kompetent att utföra besiktningar och att man uppfyller de krav som gäller för ackrediteringen. Swedacs beslut om återkallande av ackrediteringen för ClearCar är baserat på ett antal brister som framkom vid Swedacs senaste tillsyn. Bristerna innebär enligt Swedacs bedömning att det inte går att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt och i enlighet med kraven, vilket i förlängningen påverkar miljö och trafiksäkerhet.

Vid den senaste tillsynen kontrollerades verksamheten vid 25 av företagets besiktningsstationer samt huvudkontoret.


För mer information, kontakta
Åsa Kultje, kommunikationschef
033-177736
asa.kultje@swedac.se

Uppdaterad/Granskad: 2016-03-07 09:05