Swedac Logo


"OK" är inte OK

På Swedacs kurs i internrevision uppmanas deltagarna att ge tydliga exempel för att förklara avvikelser. Det är också viktigt att lyfta fram det som är bra och inte bara fokusera på det som brister.

Swedacs Ingrid Arremark går igenom olika aspekter på internrevision och ledningens genomgång under en dag i Göteborg. Foto: Heléne Johansson

Under hösten har Swedac på tre olika orter anordnat en endagskurs i internrevision och ledningens genomgång för mindre företag - i första hand kontrollorgan.

- Vi har förstått att det finns ett stort behov av den här typen av kurs för våra ackrediterade kunder, speciellt på kontrollsidan, säger Ingrid Arremark som är kursansvarig och har lång erfarenhet som bedömningsledare på Swedac. Det här med interna revisioner och ledningens genomgång kan vara lite abstrakt. Inom kontrollorgan fokuserar man ofta mer på bevittningar.

- Det är dessutom lite tunt vad gäller interna revisioner och ledningens genomgång i standarden ISO/IEC 17020 (den standard som gäller för kontrollorgan), säger Ingrid Arremark när hela gruppen är samlad. Där har ni god hjälp av vårt vägledningsdokument, SWEDAC DOC 05:6, som reviderades i september 2011.

Syftet med interna revisioner och ledningens genomgång är att se till att verksamheten har ett ledningssystem som uppfyller kraven i aktuell standard och andra föreskrivande myndigheters krav och att det verkligen tillämpas i praktiken. De avvikelser som internrevisorn hittar är ett värdefullt underlag för förbättringar.

- Målet med internrevisionen är att ni ska hitta avvikelserna innan vi kommer. Vad vi bedömer är överensstämmelsen mot gällande standard, eventuella krav från andra föreskrivande myndigheter och det som de själva skrivit i sitt eget ledningssystem.

Tid för diskussion och erfarenhetsutbyte

Under kursdagen får deltagarna bland annat lära känna "revisorns 6 vänner", nämligen frågeorden vad, varför, när, var, vem och hur samt den allra bästa: "Visa mig!". Föreläsarna Ingrid Arremark och Dick Nummelin, även han bedömningsledare och teknisk bedömare inom fordonsområdet, går också igenom hur man bör planera och organisera sina interna revisioner, vad som är viktigt att tänka på när man genomför revisionen och dokumenterar den. Dessutom ger de motsvarande presentation av ledningens genomgång, vilken också är obligatorisk för ackrediterade verksamheter.

Kursdeltagarna får flera tillfällen av diskutera med varandra och byta erfarenheter och tips. Till exempel framkom flera sätt att göra praktiska checklistor på vid kursen i Göteborg.

Upprinnelsen till den nya kursen är att de bedömare från EA, European co-operation for Accreditation, som regelbundet granskar Swedac påpekade att rapporterna - både rapporter från interna revisioner hos ackrediterade kunder och Swedacs egna bedömningsrapporter - ibland saknade information om vad man egentligen granskat. Och det är där exemplen kommer in. Det räcker inte att bara fylla i "OK" eller "u. a." i protokollet, det är viktigt att berätta vad man har tittat på och på vilket sätt det är avviker eller stämmer överens. Rapporten ska vara begriplig också för en tredje part.

Fler kurstillfällen kommer

- Genom att hålla dessa kurser hjälper vi våra kunder och därmed också oss själva, menar Ingrid Arremark och är noga med att poängtera att det inte finns någon form av "ackreditering light" - ens för enmansföretag. Kraven är desamma för såväl stora som små företag.

Det är första gången Swedac ger den här typen av kurs, men det kommer troligtvis att bli fler tillfällen för den som är intresserad av att delta. Aktuella orter under hösten har varit Sundsvall, Stockholm och Göteborg. Så fort datum och platser är bestämda kommer informationen att finnas här på webbplatsen.

För mer information, kontakta:

Dick Nummelin, bedömningsledare

Uppdaterad/Granskad: 2014-11-04 15:26