Swedac Logo


Anmälda organ

Anmälda organ (Notified Bodies) är oberoende organisationer med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom provning,kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.

Namnet anmält organ kommer från att medlemslandet ska anmäla de organ som godkänts till EU-kommissionen som i sin tur tilldelar varje anmält organ ett fyrsiffrigt identitetsnummer och publicerar namn och adress i kommissionens tidning, Official Journal (OJ). För varje anmält organ anges också inom vilket delområde organisationen har kompetens att agera. En förteckning över de anmälda organ som arbetar inom olika områden finns i kommissionens publika databas Nando.

Swedac är den nationella anmälande myndigheten i Sverige vilket innebär att det är Swedac som bedömer och anmäler dessa organ till EU-kommissionen. Swedac bedömer och utser anmälda organ efter samråd med berörda myndigheter. Bedömningen sker genom ackreditering om inget annat föreskrivs.

Swedac utövar med stöd av lagen om ackrediterings och teknisk kontroll (2011:791) 18 § också tillsyn över anmälda organ. Tillsynen sker i samverkan med sektorsansvarig myndighet.

Information om vilka de sektorsansvariga myndigheterna är finner du samlat på Marknadskontrollrådets webbplats


För mer information, kontakta:

Stina Nylén, teknisk handläggare

Uppdaterad/Granskad: 2015-11-20 14:01