Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Bränslemätare

Den som tankar sin bil ska vara säker på att få och betala för rätt mängd bränsle.

Bränslemätare

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att bland annat bränslepumpar ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Myndigheten har också ansvar för att se till att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Regelverket riktar sig särskilt till den som säljer bränsle till enskild konsument för uppvärmning eller för drivmedel. Sådana företag ska se till att använda utrustning som uppfyller föreskrivna krav och också se till att mätutrustningen fortsättningsvis mäter rätt genom att låta genomföra återkommande kontroll. I regelverket finns också bestämmelser om andra typer av flödesmätare som det inte finns något tvingande krav att använda. Exempel på sådana är mätsystem är flödesmätare för mätning av volymer av mjölk och leveranser av bränsle till tankstationer.

För att avgöra om en mätutrustning uppfyller föreskrivna krav vid marknadstillträde ska tillverkare eller importör anlita ett anmält organ i godkännandeprocessen för sin utrustning. På liknande sätt ska en verksamhetsutövare anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av utrustning i drift. De anmälda organen och kontrollorganen privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av bränslemätare i drift. Ackrediterade kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17020:2012.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på användare av bränslemätare

En verksamhetsutövare som använder en mätutrustning för att debitera en enskild konsument för bränsle för som drivmedel eller uppvärmning är skyldig att:

 • Använda en utrustning som är konstruerad och provad så att den uppfyller kraven i
  • STAFS 2016:1 om mätinstrument
  • STAFS 2016:6 om kontinuerlig och dynamisk mätning av andra vätskor än vatten
 • Vartannat år anlita ett kontrollorgan för att genomföra återkommande kontroll enligt

STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av andra vätskor än vatten. Syftet är att säkerställa att mätutrustningen fortsättningsvis uppfyller vissa noggrannhetskrav. Vid kontrollen ska utrustningen märkas med ett märke för återkommande kontroll där man kan se när kontrollen genomfördes samt vilket kontrollorgan som varit inblandat.

Mätutrustning får användas så länge den klarar den återkommande kontrollen.

Det viktigt att verksamhetsutövaren:

 • använder en utrustning som är konstruerad för de temperaturer som kan förutses
 • har tillgång till den dokumentation som identifierar utrustningen
 • kan spåra mätutrustning till den dokumentation som visar att utrustningen är godkänd att användas såsom EU-försäkran om överensstämmelse eller delgodkännanden för tillsatsutrustningar (betalpelare)

Krav på tillverkare, importörer och distributörer av bränslemätare

De bestämmelser som finns om hur bränslemätare ska vara konstruerade och provade finns i:

 • STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • STAFS 2016:6 om kontinuerlig och dynamisk mätning av andra vätskor än vatten.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter som regleras i Swedacs avgiftsföreskrifter. För varje kontroll ett kontrollorgan gör av en bränslemätare ska en viss del av den summa som kontrollorganet debiterar verksamhetsutövaren gå till Swedac. Kontrollorganen vidarebefordrar avgiften till Swedac.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac bedriver i huvudsak tillsyn över verksamhetsansvariga, det vill säga personer som debiterar enskild konsument efter uppmätt mängd bränsle. Det sker vanligen genom tillsynsbesök. Swedac kan också granska tillverkare och importörer genom att begära in dokumentation eller genomföra provning.

Hur går tillsynsbesöket till?

Tillsynsbesöken är i huvudsak föranmälda. Swedac kontaktat verksamhetsansvarig och anmäler att tillsyn ska ske inom en viss tidsperiod. I de fall Swedac behöver ha personal från företaget på plats bestämmer Swedac i samråd med företaget en lämplig tidpunkt för besök. Vi själva besöket granskar Swedac utrustningen genom att se på och genom fotografering dokumentera namnplåtar och märkningar.

Hur kan man förbereda sig?

I det fall personal från företaget ska finnas på plats är det en fördel om dokumentation om instrumentet finns tillgängliga.

Vad händer efter besöket?

Efter besöket får företaget beroende återkoppling på granskningen oavsett om Swedac noterat brister eller inte. Om det finns brister kan Swedac begära styrkande dokumentation eller ålägga företaget att vidta åtgärder. Det sker i vanligen i form av ett föreläggande. Swedac kan också förbjuda användning av utrustningen. Om företaget inte vidtar åtgärder för att se till att mätinstrumentet uppfyller förskrivna krav kan det bli aktuellt att Swedac förelägger med vite.