Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Drogtester för arbetslivet

Narkotika- och alkoholtestning görs på arbetsplatser om man misstänker drog- eller alkoholmissbruk.

Drogtester för arbetslivet

Resultatet av drogtester kan förändra en människas arbetsliv. Därför är kraven på kvalitetssäkring extra stora när proverna hanteras. Detta för att ingen tvekan ska finnas om resultatets juridiska riktighet. Laboratoriet som utför analyserna ska vara ackrediterat mot standard 17025 eller 15189.

European Workplace Drug Testing Society, EWDTS, är en organisation som har publicerat flera vägledningsdokument för analyser av droger i urin, hår och saliv. Laboratoriet kan välja att ha ett EWDTS-dokument som kravdokument för ackreditering av analyser.

När en arbetsplats ska göra ett drogtest ställs det särskilda krav på spårbarhet och säkerhet kring alla delar av provhanteringen; provtagning, transport, analys, rapportering och tolkning av resultat. Denna särskilda rutin kallas chain-of-custody och ska säkerställa att hanteringen av provet i hela kedjan sker på ett rättssäkert sätt.

Urinprover är det material som oftast analyseras, men analys av saliv och hår förekommer också.

Både alkohol och droger kan analyseras i ett arbetsplatstest. Det är främst fem ämnen som ingår i en vanlig undersökning; amfetamin, bensodiazepin, cannabis, kokain och opiater. Utöver dessa kan även andra ämnen, som dopingmedel eller alkohol, ingå. Det är beställaren som bestämmer vad som ska analyseras.

I dagsläget är åtta laboratorier ackrediterade för drogtester i arbetslivet. De återfinns i Swedacs ackrediteringsregister under sökordet ”droganalyser arbetsplatstestning”. Andra laboratorier som analyserar droger och alkohol hittas i registret med sökordet ”droganalyser”.

För att tydliggöra vilket laboratorium som analyserar vilket ämne har en markering gjorts som visar ackrediteringens omfattning, på respektive laboratoriums metodlista. Dessa listor hittas också i ackrediteringsregistret, som en pdf-fil längst ner på respektive laboratoriums sida.

Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för droganalyser, riktlinjer och föreskrifter för beroendevården i Sverige. Swedacs uppdrag är att granska de ackrediterade laboratorier som har drogtester så att de uppfyller kraven i riktlinjer och föreskrifter.

Ytterligare information

Socialstyrelsen har nyligen publicerat nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Expertgruppen för Läkemedel och toxikologi på EQUALIS har sammanställt dokumentet Rekommendation för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin.

European Workplace Drug Testing Society (EWDTS) har tagit fram vägledningsdokument för analyser av droger i urin, hår och saliv. Vägledningsdokumenten finns på deras webbplats. Laboratorier som i dagsläget har EWDTS som ett tilläggskrav finns i ackrediteringsregistret under sökordet ”EWDTS”.