Gasapparater

Gasapparater och andra anordningar för förbränning av gasformiga bränslen omfattas av direktiv 2009/142/EG som bland annat reglerar gasapparater för matlagning, uppvärmning och kylning.

Direktivet innehåller krav på gasapparater och beskrivning av hur de ska provas innan de sätts ut på EU-marknaden. Mer information om regler kring gasapparater och hur direktivet genomförs i svensk lagstiftning finns hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Direktivet kräver att ett anmält företag gör provningen innan apparaten sätts ut på marknaden. Swedac ansvarar både för bedömning av anmälda organ och för att företagen anmäls till EU-kommissionen. Bedömningen sker genom ackreditering och anmälan görs i samråd med ansvarig sektorsmyndighet.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • 2009/142/EG, Anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen
  • SÄIFS 2000:6, Sprängämnesinspektionens föreskrifter om gasapparater
Krav för ackreditering
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • 2009/142/EG, Anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen
  • SÄIFS 2000:6, Sprängämnesinspektionens föreskrifter om gasapparater
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav