Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Gasmätare

En gasmätare är ett mätinstrument som mäter bränslegasmängd – volym eller massa – vid leverans av gas till fastigheter.

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att gasmätare ger noggranna mätvärden. I föreskrifterna finns också krav på volymomvandlare, som är en tillsatsutrustning. Myndigheten ansvarar dessutom för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrumentet uppfyller föreskrivna krav.

Det finns inga tvingande regler för gasmätare. Det innebär att en gasleverantör inte behöver använda mätare som uppfyller Swedacs krav. Regelverket riktar sig därför främst till dem som tillverkar, importerar och distribuerar gasmätare.

Tillverkaren eller importören ska låta ett anmält organ kontrollera och godkänna utrustningen innan den släpps ut på marknaden. De anmälda organen är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på användare av gasmätare

Swedac ställer inga krav på den som använder gasmätare.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Kraven gällande hur gasmätare och volymomvandlare ska vara konstruerade finns i följande föreskrifter:

  • STAFS 2016:1 om mätinstrument
  • STAFS 2016:3 om gasmätare och volymomvandlare.

En gasmätare som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion. Om det handlar om hela partier av mätare räcker det med en försäkran per parti. Även underliggande dokument ska finnas tillgängliga som EU-typintyg, intyg om att den provats och beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt. Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet.