Kompetensprövning

Att delta i kompetensprövningar som provnings- och kalibreringsjämförelser är ett sätt att säkra att mät- och analysresultat är tillförlitliga och håller hög kvalitet.

För ackrediterade laboratorier är regelbundet deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser ett krav. I SWEDAC DOC 06:9 finns närmare beskrivning av vilka krav som gäller. Som stöd vid planeringen är SWEDAC DOC 11:1 (EA-4/18:2010) med råd beträffande omfattning och frekvens av deltagande i kompetensprövning värdefull. 

Provningsjämförelser

Det finns många arrangörer av program för kompetensprövning för provningslaboratorier. Vilken man ska använda beror på vilket ämne man är verksam i. Med databasen EPTIS kan man enkelt hitta lämpligt program.

Kalibreringsjämförelser

För kalibreringsjämförelser är den metrologiska spårbarheten i fokus. Riksmätplats eller annan referensinstans är därför oftast basen i jämförelsen.

Centre for Intercomparisions, CFI, är en paraplyorganisation som med hjälp av olika referenslaboratorier i Norden och Baltikum arrangerar kalibreringsjämförelser.

Om det inte finns ett program för kompetensprövning med många deltagare inom rätt område kan en enskild riktad jämförelse göras mellan laboratoriet och riksmätplatsen.

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar arrangörer för program för kompetensprövning. Ackrediteringen sker mot den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17043. Hela processen, att planera, genomföra, och utvärdera resultaten ingår i standarden. Den inkluderar också kommunikation med deltagare och sekretess. Ackreditering ges för ett avgränsat teknisk område, till exempel mikrobiologi, klinisk kemi eller kalibrering.