Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument

Swedacs föreskrifter säkerställer att längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument ger mätvärden med en viss mätnoggrannhet.

Det finns inga tvingande krav på den som använder längd-, volymmått och dimensionsmätinstrument. Regelverket bestämmer hur ett mått eller mätinstrument ska vara konstruerat, producerat och provat för att uppfylla föreskrivna krav. Det riktar sig därför främst till tillverkare, importörer och distributörer. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

När ett mått- eller mätinstrument ska sättas på marknaden måste tillverkaren eller importören få det godkänt av ett anmält organ, som kontrollerar om det uppfyller de föreskrivna kraven. Anmälda organ är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelserna om hur längd-, volymmått- och dimensionsmätinstrument ska vara konstruerade och provade finns i nedanstående föreskrifter:

  • STAFS 2016:1 om mätinstrument
  • STAFS 2016:9 om längdmått och volymmått för utskänkning
  • STAFS 2016:10 om dimensionsmätinstrument.

Ett mått eller ett instrument som uppfyller kraven ska ha genomgått en provning, även kallat bedömning av överensstämmelse, och vara CE-märkt.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion. Om det handlar om hela partier av mätare räcker det med en försäkran per parti. 

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac bedriver marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om ett längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument. Swedac kan också köpa in instrumentet och genomföra en provning.