Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Livsmedelssektorn blir allt mer globaliserad. Konsumenternas medvetenhet kring säkerhet, kvalitet och miljö har ökat – inte minst när det gäller livsmedel.

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Det finns ett stort behov av att kunna kvalitetssäkra de produkter marknaden erbjuder. Det kan göras via certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Alla steg i kedjan, från producent till förpackning, kan certifieras.

Syftet med ledningssystemet är att identifiera riskpunkter och vidta åtgärder för att minimera riskerna, bland annat genom effektiv styrning och förbättringsarbete.

Den standard som berör hela kedjan är SS-EN ISO 22000. För livsmedelssäkerhet för livsmedelsproducenter gäller FSSC 22000. För produktion av förpackningsmaterial finns kompletterande krav i BSI-PAS 223:2011. Det går att kombinera de olika ledningssystemen till ett verksamhetssystem där flera delar ingår. Samtliga standarder finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Swedac ackrediterar organ som certifierar ledningssystem.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1, och för livsmedelsområdet kompletterande kravdokument ISO/TS 22003. Standarderna går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.