Motordrivna portar

I Sverige bestämmer Boverket vilka regler som gäller för motordrivna portar.

Motordrivna portar

Reglerna omfattar motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon. Det kan till exempel handla om garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar.

I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Ägaren är ansvarig för att en anordning är besiktad. Besiktning kan endast utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Den som äger eller är ansvarig för porten ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar och besiktar motordrivna portar. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade besiktningsorgan.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar