Process för skadereparationer på bilar

Om olyckan är framme ska man kunna vara säker på att skadan repareras på ett kvalitativt sätt. Branschens riktlinjer för skadeverkstad ska säkerställa det.

En skadeverkstad reparerar bland annat plåt- och lackskador på bilar som varit med i trafikolyckor. Branschöverenskommelsen Riktlinjer för skadeverkstad har tagits fram fram av BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund (MRF). Riktlinjerna har tagits fram i samråd med de svenska försäkringsbolag som tillhandahåller fordonsförsäkringar.

Riktlinjerna innehåller vad som anses vara minimikrav för att en skadeverkstad ska kunna utföra ett fackmässigt jobb och är framtagna för att kunna användas av både allbilsverkstäder och auktoriserade verkstäder. Bland annat ställs krav på ett långsiktigt och målmedvetet arbetssätt för kvalitetssäkring, dokumentation samt utvärdering av resultat.

Swedacs ackrediterar de kontrollorgan som ser till att skadeverkstäder följer de fastslagna riktlinjerna. Kontroll av skadeverkstäderna sker årligen och utförs av ett ackrediterat, och för verkstaden oberoende, kontrollorgan.

Information till verksamheter som vill bli ackrediterat kontrollorgan

Swedac ackrediterar kontrollorgan enligt kravdokumentet Riktlinjer för Skadeverkstad gällande person- och transportbilar upp till 3,5 ton framtaget av BIL Sweden och MRF. Ett ackrediterat kontrollorgan ska också uppfylla Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering samt föreskrifterna om ackreditering av kontrollorgan.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • Riktlinjer för skadeverkstad, utg 3
Krav för ackreditering
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • Riktlinjer för skadeverkstad, utg 3