Rulltrappor

En rulltrappa ska vara CE-märkt av tillverkaren. Detta är ett bevis på att rulltrappan uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som ställs.

Rulltrappor

Den som äger rulltrappan är huvudansvarig för att den är säker att åka i. Ägaren ska se till att rulltrappan löpande underhålls och kontrolleras.

I Sverige bestämmer Boverket vilka regler som gäller för rulltrappor. Den första återkommande besiktningen ske senast 1,5 år efter installationen. Därefter ska besiktning utföras årligen.

Den som äger eller är ansvarig för rulltrappan ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar och besiktar rulltrappor. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade besiktningsorgan.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar