Typgodkännande bygg

Typgodkännande är ett nationellt system för att verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.

Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk bedömning.

För byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten gäller Boverkets föreskrifter på området och Plan och bygglagen (PBL). Typgodkända byggprodukter märks med Boverkets märke för typgodkännande, ”Gaffeln”. Mer information om systemet finns hos Boverket. Typgodkännande utfärdas av certifieringsorgan som ackrediteras av Swedac.

Swedac ackrediterar även så kallade kontrollorgan typ A för tillverkningskontroll. Vilka organen är och vilka byggprodukter som deras ackreditering omfattar framgår av Swedacs ackrediteringsregister.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • BFS 2011:6, Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd
  • BFS 2011:19, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • BFS 2011:19, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
  • SFS 2010:900, Plan- och bygglagen
  • SFS 2011:791, Lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
Vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav