Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Värmeenergimätare

En värmeenergimätare ska ge pålitliga mätresultat, så att konsumenten betalar för rätt mängd energi.

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att värmeenergimätare ger noggranna och pålitliga mätvärden så att betalningen för den uppmätta energin blir korrekt. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Regelverket riktar sig särskilt till fjärrvärmeföretag som levererar värmeenergi till bostäder. Värmeenergimätarna ska uppfylla föreskrivna krav när de tas i bruk. De ansvariga fjärrvärmeföretagen ska ta reda på om mätarna fungerar genom att genomföra återkommande kontroller.

Tillverkaren eller importören ska låta ett anmält organ kontrollera och godkänna mätutrustningen innan den släpps ut på marknaden. På samma sätt ska en fjärrvärmeleverantör anlita ett ackrediterat kontrollorgan för att kontrollera mätare i drift. De anmälda organen och kontrollorganen är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 7 – Hållbar energi för alla.

 

 

 

 

 

 

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av värmeenergimätare i drift. Ackrediterade kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17020:2012.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på användare av värmeenergimätare

En fjärrvärmeleverantör som använder värmeenergimätare för att debitera privata hushåll för förbrukad värmeenergi är skyldig att:

 • använda en värmeenergimätare som är konstruerad så att den uppfyller kraven i STAFS 2016:1 om mätinstrument och STAFS 2016:5 om värmeenergimätare
 • anlita ett kontrollorgan för att genomföra återkommande kontroll enligt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare

Det är viktigt att fjärrvärmeleverantören använder en värmeenergimätare som är konstruerad för de temperaturer som kan förutses. Det ska finnas dokumentation som identifierar värmeenergimätaren och som visar att den är godkänd att användas, till exempel EU-försäkran om överensstämmelse. Varje mätare som släpps ut på marknaden ska levereras med en sådan EU-f försäkran. Om det handlar om hela partier av mätare räcker det med en försäkran per parti. Även underliggande dokument till EU-försäkran som EU-typintyg, intyg om att den provats och beslut angående kvalitetssäkring av produktion ska finnas tillgängliga.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer av värmeenergimätare

Värmeenergimätare ska uppfylla kraven i nedanstående bestämmelser innan de kan sättas ut på marknaden för att mäta förbrukning av värmeenergi i bostäder:

 • STAFS 2016:1 om mätinstrument och
 • STAFS 2016:5 om värmeenergimätare

En värmeenergimätare som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion. Om det handlar om hela partier av mätare räcker det med en försäkran per parti. Även underliggande dokument ska finnas tillgängliga som EU-typintyg, intyg om att den provats och beslut angående kvalitetssäkring av produktion.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter enligt Swedacs avgiftsföreskrifter. För värmeenergimätare gäller att varje värmeleverantör betalar en fast avgift samt en rörlig avgift utifrån antalet mätare.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac har tillsyn på värmeenergiområdet och ansvarar för att fjärrvärmeföretagen kontrollerar mätare som är i drift. Det genomförs dels genom en tillsynsenkät som skickas till alla fjärrvärmeföretag och dels genom tillsynsbesök.

Tillsynsenkät

Med hjälp av webbaserade tillsynsenkäter kartlägger Swedac hur och i vilken omfattning fjärrvärmeföretagen kontrollerar värmeenergimätarna och dokumentationen. Utifrån enkätsvaren väljs några av fjärrvärmeföretagen ut för djupare granskning brevledes eller via tillsynsbesök.

 Hur går tillsynsbesöket till?

Tillsynsbesök föranmäls i god tid genom kontakt med fjärrvärmeföretaget. Swedac informerar om hur besöket kommer att gå till och vilken dokumentation som behöver vara tillgänglig. Vid själva besöket ställs frågor om rutiner kring företagets egen kontroll och dokumentationen kontrolleras. Fjärrvärmeföretaget visar hur mätare och mätsystem hanteras i mätarregistret. Swedac återkopplar senare om eventuella brister på plats.

Vad händer efter tillsynsbesöket?

Alla uppgifter, iakttagelser och eventuella brister som kommer fram vid Swedacs tillsynsbesök dokumenteras skriftligen i ett tillsynsprotokoll. Fjärrvärmeföretaget får tillfälle att yttra sig över tillsynsprotokollet innan det fastställs. Sedan fattar Swedac beslut med anledning av tillsynsbesöket.

Vilka är de vanligaste bristerna?

De vanligaste bristerna handlar om att:

 • mätarnas utesittningstid har gått ut
 • kontrollen av mätare är inte genomförd i tid
 • kontrollen av mätare är inte genomförd i godkänd omfattning
 • statistik saknas över de mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar
 • uppgifter saknas om mätarnas certifikatnummer
 • uppgifter saknas om flödesområde för flödesgivare
 • uppgifter saknas om temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar
 • uppgifter saknas om mätarnas utesittningstid
 • protokoll från senaste kontroll saknas
 • protokoll från senaste kontroll efter mätarrevision saknas.

Om reglerna inte följs

Fjärrvärmeleverantörer ansvarar för egenkontroll av sina mätare. Om en mätare används i strid mot gällande regler påtalas detta skriftligen för värmeleverantören. Om Swedac fått in uppgifter som visar att värmeleverantören utfört nödvändiga korrigeringar vidtas inga åtgärder. Om en värmeleverantör trots påminnelser inte gör de korrigeringar som behövs, kan Swedac meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrivna krav ska efterlevas. Ett sådant föreläggande eller förbud kan beläggas med vite.