Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Vattenmätare

En vattenmätare ska ge korrekta mätvärden så att konsumenterna betalar för rätt mängd vatten.

Vattenmätare

Swedacs föreskrifter för vattenmätare syftar till att säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Myndigheten har också ansvar för att se till att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Regelverket riktar sig särskilt till företag som levererar vatten till bostäder. Sådana leverantörer ska se till att vattenmätarna uppfyller föreskrivna krav när de tas i bruk och de ska veta om mätarna fungerat som de ska under den tid de suttit ute genom att låta genomföra återkommande kontroll.

För att avgöra om en vattenmätare uppfyller föreskrivna krav när den kommer ut på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som kan godkänna den. På samma sätt ska en vattenleverantör anlita ett ackrediterat kontrollorgan för att kontrollera mätare i drift. De anmälda organen och kontrollorganen är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering

Kontrollorgan och anmälda organ

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av vattenmätare i drift. Ackrediterade kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17020:2012.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ. Swedac har genomfört direktivets regler för anmälda organ genom föreskrifter STAFS 2015:6. Swedacs process för bedömning och anmälan finns beskriven på EU-kommissionens webbplats.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer av vattenmätare

Vattenmätare ska uppfylla kraven i nedanstående bestämmelser innan de kan sättas ut på marknaden för att mäta förbrukning av vatten i bostäder:

  • STAFS 2016:1 om mätinstrument
  • STAFS 2016:2 om vattenmätare.

En vattenmätare som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller tillämpliga krav. Varje instrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att instrumentet uppfyller kraven EU-försäkran om överensstämmelse.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje mätutrustning är de underliggande dokumenten till EU-försäkran såsom EU-typintyg, intyg om överensstämmelse, beslut angående kvalitetssäkring av produktion. Om det handlar om hela partier av mätare räcker det med en försäkran per parti. Även underliggande dokument som EU-typintyg, intyg om att vattenmätaren har provats och beslut angående kvalitetssäkring av produktion ska finnas tillgängliga.

Krav på vattenleverantörer

En vattenleverantör som använder vattenmätare för att debitera för förbrukning av vatten i bostäder är skyldig att:

  • använda en vattenmätare som är konstruerad så att den uppfyller kraven
  • anlita ett kontrollorgan för att genomföra återkommande kontroll enligt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare.

Det är viktigt att vattenleverantören använder en vattenmätare som är konstruerad för de temperaturer som kan förutses. Det ska finnas dokumentation som identifierar vattenmätaren och man ska kunna spåra mätaren till den dokumentation som visar att den är godkänd att användas, till exempel en EU-försäkran om överensstämmelse.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter enligt särskilda avgiftsföreskrifter, STAFS 2015:15. För vattenmätare gäller att varje vattenleverantör betalar en fast avgift samt en rörlig avgift utifrån antalet mätare.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac har tillsyn över vattenleverantörer och ansvarar för att mätare som är i drift kontrolleras.

Tillsynen inleds ofta med att leverantören får svara på enkätfrågor om sin mätarhantering. Beroende på hur svaren ser ut kan Swedac ställa fler skriftliga frågor eller komma på ett bokat tillsynsbesök. Syftet är att säkerställa att de brister som man har hittat blir åtgärdade så snart som möjligt.

En leverantör som har stora brister får formulera en handlingsplan som beskriver vad som ska genomföras och under vilken tid. För att säkerställa att leverantören faktiskt genomför den nödvändiga handlingsplanen kan Swedac belägga det med vite, vilket innebär att leverantören bli skyldig att betala om vattenmätarbeståndet inte uppfyller kraven vid en bestämd tidpunkt.

Vilka är de vanligaste bristerna?

De vanligaste bristerna handlar om att:

  • leverantörer låter vattenmätarna sitta ute längre tid än den tillåtna utesittningstiden
  • leverantörer inte låtit kontrollera de vattenmätare som har tagits ned.