Bättre arbetsmiljö och en säkrare värld fokus för världsackrediteringsdagen

Mycket i dagens samhälle förväntas vara säkert. Produkter vi köper, bussen vi åker med eller arbetsplatsen vi jobbar på – många aspekter av våra liv ska bara fungera. Att de faktiskt är säkra och fungerar som de ska har en grund i ackreditering, ett system för kvalitetssäkring. På världsackrediteringsdagen den 9 juni firas systemet över hela världen.

Bättre arbetsmiljö och en säkrare värld fokus för världsackrediteringsdagen

Världsackrediteringsdagen är ett globalt initiativ för att uppmärksamma ackrediteringens roll i samhället. I år ligger fokus på hur ackreditering bidrar till en säkrare värld.
– Ackreditering är ett lite osynligt arbete, men en stor grund till kvalitet och trygghet i samhället. Det är något som alla har nytta av varje dag, säger Merih Malmqvist Nilsson som är tf generaldirektör på Swedac.

En stor del av en människas vardag läggs på arbete. För att kunna skapa en säker värld är alltså säkra arbetsplatser en grundpelare. I Sverige inträffade 33 043 arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd under 2017. Den globala siffran på arbetsplatsrelaterade skador och sjukdomar ligger på 374 miljoner. De höga siffrorna leder till stora kostnader – för Sverige ligger notan för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar på 164 miljarder per år.

– Vi är bra på trygga och säkra arbetsförhållanden i Sverige, men statistiken visar att det finns mycket att göra även här. Genom ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor kan Sverige spara miljarder varje år och individer må bättre på sin arbetsplats, säger Malmqvist Nilsson.

Ett sätt som verksamheter kan arbeta med arbetsmiljö och säkerhet är att implementera det nya ledningssystemstandarden, ISO 45001, för arbetsmiljö och låta det bli certifierat. ISO 45001 är utformat för att förbättra hälso- och säkerhetsresultat genom att kartlägga risker och utveckla mål, policyer och processer för att minimera riskerna. Att ett ledningssystem är certifierat innebär att verksamhetens arbete med arbetsmiljön regelbundet kontrolleras av en oberoende part, som i sin tur är ackrediterad för uppgiften.

– Arbetsmiljö är en central fråga för en säker värld. Verksamheter har ett ansvar att se till att medarbetare inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Att vara trygg och frisk på jobbet är inte bara bra för själva medarbetaren, utan även för verksamheten och samhället i stort, avslutar Malmqvist Nilsson.

 

Mer om världsackrediteringsdagen

Bakom världsackrediteringsdagen står de internationella organisationerna IAF och ILAC, där Merih Malmqvist Nilsson är ordförande.

Läs det gemensamma uttalandet från IAF och ILAC

Läs broschyren Accreditation: Delivering a safer world

Se filmen om hur ackreditering bidrar till en säkrare värld:

Relaterat