Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring: Ny lydelse i bilaga.
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.