Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2015:8. Upphävande av 7 §, nya 10 a, 11 a §§
Grundförfattning: STAFS 2015:8
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll