Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Upphävande av 7 a, 9 samt 14-16 §§, ändrad lydelse av 5 §, ny 3 a, 3 b, 3 c och 3 d §§ och ändrad lydelse av bilagan till föreskrifterna.
Grundförfattning: STAFS 2007:13