Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2017:11) avgifter för certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt miljökontrollanter enligt Emas. Ändrad lydelse i bilaga 2.
Grundförfattning: STAFS 2017:11
Bemyndigande: 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.