Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2010:11. Upphävande av 11 §.
Grundförfattning: STAFS 2010:11
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.