Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter gäller återkommande kontroll av elmätare (kategori 1) upp till och med 63 ampere som har tagits i bruk enligt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi. Föreskrifterna tillämpas också på mätare som tagits i bruk enligt äldre nationella bestämmelser i uttagspunkter i koncessionspliktiga nät. Kompletterande bestämmelser avseende mätvärdesregistrering och dimensionering finns i 3–6 §§ Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el. PDF-filen innehåller STAFS 2009:9 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2009:9
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:14 STAFS 2015:3
Bemyndigande: 7 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Relaterade ämnesområden