Frågor och svar angående bussolyckan i Härjedalen 2 april

Efter den tragiska bussolyckan i Härjedalen har många hört av sig till Swedac. Med anledning av det besvaras några frågor nedan.

Vad gör Swedac med anledning av bussolyckan?

Swedac har ett tillsynsärende gällande det ackrediterade organet som har ”släckt tvåor” för bussar på det aktuella bussbolaget. Swedac samarbetar också med Polisen och Statens haverikommission för att bidra i deras utredningar.

Vad är Swedacs roll i detta sammanhang?

Swedac ackrediterar företag med fordonsverkstäder som genomför reparationer av fel som identifierats vid fordonsbesiktning. För att en verkstad ska få avhjälpa allvarligare anmärkningar från en besiktning, ibland benämnt som ”släcka tvåor”, krävs att verkstaden är ackrediterad för kontroll av utförda egna reparationer. Det aktuella företaget är ackrediterat av Swedac.

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering är en kontrollordning som innebär att Swedac granskar och godkänner de som utför kontroller. Ackreditering syftar till att säkerställa att företaget har förmåga att genomföra kontroller på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, samt att de personer som genomför dem har rätt kompetens och är oberoende. Detta granskar Swedac vid regelbundna tillsynsbesök. Vid ackreditering granskas och kontrolleras krav som omfattar en mängd olika delar av en verksamhet.

Har Swedac kontrollerat den aktuella bussen?

Nej. Swedacs roll är inte att kontrollera bussar utan att kontrollera verkstäder som genomför kontroller efter reparation av bussar. Enligt lag ska varje fordon kontrollbesiktigas för att få användas i trafik. Det sker vid en ackrediterad besiktningsstation.

Hur sker Swedacs tillsynsarbete?

Swedac utför tillsyn både genom granskning av dokumentation och genom fysiska platsbesök för att se hur arbetet utförs i praktiken.

Hur ofta kontrollerar Swedac ackrediterade verkstäder?

Tillsynsfrekvensen varierar beroende på hur länge ett företag varit ackrediterat. Vanligen sker planerad tillsyn var sextonde månad. Om det finns skäl kan även andra tidsintervall förekomma, samt extra tillsyn. Det kan även utföras kompletterande bedömningar hos ett företag för att på plats granska införandet av korrigerande åtgärder.

Får ett företag som äger både bussar och egna verkstäder själv åtgärda fel på fordon som identifierats vid besiktning?

Ja. Verkstäder måste utföra reparationer på ett fackmannamässigt sätt och ska efter att reparationer utförts intyga till Tranportstyrelsen att det gjorts på ett korrekt sätt. Det finns tydliga regler som anger att verkstäder fortlöpande ska arbeta för att eliminera eller minska risk för opartiskhet. Det ska finnas en behörig kontrollant med ansvar för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. All personal på verkstaden ska också genomgå utbildning av frågor om opartiskhet.

Får ett bussbolag själv besiktiga sina bussar?

Nej, återkommande besiktning av bussar ska i likhet med personbilar utföras av en ackrediterad fordonsbesiktningsstation.