Välkomna till Kvalitetslandet!

1 januari 2017 fanns det 343 myndigheter i Sverige. De flesta av dessa har mycket specifika ansvarsområden, som till exempel livsmedel, läkemedel eller kemikalier. Swedac är däremot en myndighet som har ett tvärvetenskapligt ansvarsområde: Kvalitet. Jag skulle vilja kalla Swedac för den svenska sektorsmyndigheten för kvalitetsfrågor.

Som myndighet för kvalitetsfrågor vill Swedac nu ta ett bredare ansvar för att utveckla begreppet kvalitet. Vi lanserar därför Kvalitetslandet Sverige – en plattform för att diskutera kvalitetsfrågor och framtidsutmaningar. Swedac har ett seminarium om Kvalitetslandet på Kvalitetsmässan. Debatten jag för där, tillsammans med Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates och Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, livestreamas här. Det går även att titta på seminariet senare.

Jag vill att begreppet kvalitet ska komma upp på agendan för hela samhället för att Sverige även fortsättningsvis ska utveckla kvaliteten i produkter och tjänster för att stödja svensk export och ge samhället en hållbar utveckling. Näringsliv, samhälle och akademi behöver ha en gemensam syn på kvalitet i dess bredaste mening.

Detta kräver att vi har en nationell kvalitetsstrategi, vilket är det yttersta målet med Kvalitetslandet. Jag tror att vägen dit kommer att kräva att vi tänker nytt, tar till oss ny teknologi och även nya affärsmodeller men framförallt att vi för en öppen debatt på samhällets alla nivåer.

Den 27 november träffar jag andra intresserade aktörer för att diskutera hur vi kan ta begreppet vidare och samarbeta för att utveckla svensk kvalitet inom alla samhällssektorer. Jag kommer att fortsätta debattera ämnet under 2018 och ser fram emot att få träffa er både på Upphandlingsdagarna 31 januari – 1 februari och i Almedalen.

Jag vill nu bjuda in er alla till Kvalitetslandet.

Välkomna!

Mot Kanada för ökad handel och hållbar samhällsutveckling

Mot Kanada för ökad handel och hållbar samhällsutveckling

Den 27 oktober reser jag till Vancouver för att delta i det årliga mötet med ILAC och IAF som börjar imorgon och avslutas den 30 oktober. Swedacs vice generaldirektör Merih Malmqvist Nilsson har som ordförande för ILAC en viktig roll i att leda arbetet på plats. På agendan finns bland annat diskussioner för hur man skall positionera sig och vilka strategiska områden man skall agera i inom de kommande 3 åren och acceptans av nya signatärer till de avtal om ömsesidigt erkännande av provning, certifiering och kontroll som genomförs under ackreditering (s k MLA avtal).

Båda dessa ämnen innebär att en större del av världskartan täcks med möjlighet till rättvis frihandel och hållbar samhällsutveckling. Det är mycket viktigt att ILAC och IAF behåller och utvecklar sin position i relation till WTO, FN, UNIDO, ISO och globala branschorganisationer för att frihandel skall kunna ske på rättvisa villkor för alla ekonomiska aktörer, inte minst ekonomier under utveckling.

Ackrediteringens roll har en stor relevans i realiseringen av Agenda 2030. Rättvis frihandel genom gemensamma krav på produkter och tjänster är grunden för ekonomiskt oberoende och, i sin förlängning, för att utrota fattigdom och skapa förutsättningar för fred.

Grunden för ett fungerande samhälle är att man kan känna tillit. Vissa saker måste man kunna ta för självklara. Särskilt när förändringens vindar blåser måste man kunna lita på att det grundläggande finns på plats; för en fungerande vardag, för ett konkurrenskraftigt näringsliv, för innovation och utveckling och för en handel med omvärlden.

Den kravkedjan som utgör plattformen för ett fungerande frihandelssystem i världen startar med WTOs TBT-avtal som är de överenskommelser som är basen för arbetet med eliminering av tekniska handelshinder. Här finns också grunden för ackreditering och dess existensberättigande.

Ackrediteringsorganen i världen är organiserade under två globala organisationer ILAC och IAF. ILAC och IAF säkerställer att alla ackrediteringsorgan arbetar på ett likvärdigt sätt och genom att granska de nationella ackrediteringsorganen lägger man grunden för avtal om ömsesidigt erkännande av provning, certifiering och kontroll som genomförs under ackreditering. Dessa avtal om ömsesidighet gör att en produkt som är provad eller certifierad i ett land inte behöver provas och certifieras igen i andra länder där den skall marknadsföras. ”Tested and certified once, accepted everywhere”! Tillverkarna slipper onödiga kostnader och kan få sina nya produkter på marknaden utan onödiga väntetider för flera provningar och certifieringar.

Swedac är signatär till alla internationella avtal om ömsesidigt erkännande av provningar, certifieringar och kontroller. Det är tack vare dessa avtal som vi kan bereda väg för svenska produkter att fritt cirkulera på världsmarknaden och det är våra kollegor i andra länder som ser till att vi kan ha tillit till produkter från deras länder.

Internationellt välstånd

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Målet för Sveriges internationella bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Sverige har ett moraliskt ansvar att stödja människor som lever i förtryck, utsatthet och fattigdom.

Sveriges välstånd bygger på att vi har varit och är en stark exportnation med produkter och tjänster som håller hög kvalitet. Kvalitet har en avgörande betydelse för vår konkurrenskraft och utgör ett fundament för vårt välstånd. Vi i Sverige har en väletablerad kvalitetsinfrastruktur som servar såväl medborgare som företag. Alltifrån att säkerställa rent vatten till att exportera provade hightechprodukter. Swedac arbetar med kvalitetssäkring inom en mängd områden och driver på utvecklingen för att bidra till att förbättra kvaliteten i Sverige.

Swedac har mer än 20 års erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i samverkan med svenska myndigheter, institutioner och företag på den globala arenan. 49 utvecklingsprojekt har bidragit till ökad säkerhet på produkter och tjänster i 36 länder.

Vi hjälper till och vi utbildar länder och regioner i att säkerställa en fungerande kvalitetsinfrastruktur och processer för säkerhets- och kvalitetsfrämjande. Detta är basen för produktion av och handel med säkra produkter och tjänster.

Våra insatser möjliggör för länderna att bedriva en förenklad och utvecklad handel med omvärlden och att ta ett första steg till att bygga ett välstånd. Detta bidrar till ett öppet och starkt multilateralt handelssystem samt till genomförandet av Agenda 2030.

Nu utökar Swedac sitt internationella arbete. Genom två nya internationella avtal har vi fått i uppdrag att bidra till att stärkta kvalitetssystem och handelsmöjligheter i Jamaica och Jordanien. Det internationella välståndet växer via aktiv utveckling.