Samarbetet av marknadskontroll inom EU ger resultat

Det finns för närvarande drygt 5 miljoner mätare för aktiv elenergi som används i Sverige, och Europeiska kommissionen beräknar att cirka 14 miljoner nya elmätare årligen säljs inom EU. Det innebär att denna typ av mätinstrument utgör 18,8 procent av alla mätinstrument som säljs på den inre marknaden inom ett år. Därmed toppar försäljning av elmätare statistiken på mätinstrumentområdet. Siffran kommer att stiga inom en snar framtid eftersom Sverige och andra europeiska länder kommer att ersätta nuvarande elmätare med så kallade smarta mätare.

När det kommer till värmenergimätare kan man konstatera att det i Sverige används för närvarande cirka 300 000 mätare som mäter värmeenergi som levereras till hushåll. Cirka 800 000 mätare årligen säljs inom EU, vilket motsvarar 8,9 procent av alla sålda mätinstrument på den inre marknaden. Kommissionen lägger stor vikt vid användning av värmeenergimätare då dessa mätare är en nyckelfaktor för förbättring av energieffektiviteten inom hushållssektorn.

Med tanke på att dessa två typer av mätinstrument dagligen används av miljontals konsumenter har marknadskontrollmyndigheter i tolv europeiska länder beslutat att samla sina krafter och resurser för att genomföra ett gränsöverskridande marknadskontrollprojekt.

43 yrkesverksamma personer från tolv olika marknadskontrollmyndigheter har arbetat i nästan två år för att driva projektet. Swedac är en av de myndigheter som har testat mätare för att kontrollera att mätarna uppfyller kraven i gällande lagstiftning och att mätarna fungerar korrekt. Genomförandet av projektet har totalt kostat cirka 5 000 000 SEK. Summan är delvis finansierad av Europeiska kommissionen, som har täckt 70 procent av kostnaderna (cirka 3 500 000 SEK).  Medlemsstaterna har bidragit med 30 procent av hela summan. Arbetet påbörjades i september 2014 och avslutades i april 2016 med en workshop i Stockholm, där det slutliga resultatet av marknadskontrollprojektet presenterades för alla andra europeiska marknadskontrollmyndigheter.

Marknadskontrollprojektet har visat att alla elmätare har klarat tester, även om vissa av dem har haft avvikelser vad gäller dokumentationen. Dessa brister har åtgärdats ganska snabbt genom kontakt med respektive tillverkare av mätare.

Däremot har resultatet visat att inte alla värmeenergimätare har kunnat passera testerna. Marknadskontrollmyndigheterna har därför varit tvungna att vidta lämpliga åtgärder. Av 18 testade typer av värmeenergimätare har två typer av mätare återkallats från marknaden. Till följd av detta har marknadskontrollmyndigheterna beslutat att testa sådana mätinstrument igen inom en snar framtid.

Detta marknadskontrollprojekt anses vara en fullständig framgång för att säkerställa säkra produkter på den inre marknaden. Det har också visat på vikten av internationell samverkan samt öppnat nya vägar för framtida samarbete mellan myndigheterna inom den europeiska marknadskontrollen.

Mot New Dehli för ökad internationell tillit

Grunden för ett fungerande samhälle är att man kan känna tillit. När förändringens vindar blåser måste man kunna lita på att det grundläggande finns på plats. Att lita på att hissen kommer att vara säker. Att sluta avtal med handelspartner på andra sidan jordklotet och lita på att deras komponenter fungerar i rådande system. Att satsa tid och pengar på att utveckla nya innovationer och vara trygg i att de kommer att fungera i Sverige och i världen.

Swedacs uppdrag är att trygga den tilliten. Vi ser till att standarder, lagkrav och kvalitetskrav efterlevs inom en mängd områden genom att godkänna och ackreditera företag och organisationer som i öppen konkurrens ska utföra kontroller.

Ett internationellt harmoniserat regelverk för tekniska kontrollordningar lägger grunden till världshandel och global samverkan och är även en av flera viktiga förutsättningar för både utvecklings- och innovationsarbete.

I slutet av denna månad reser jag till New Dehli för att delta på det årliga globala mötet med två globala samarbetsorganisationer; ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)och IAF (International Accreditation Forum). Dessa har stor betydelse för att utveckla den globala världshandeln och överse ackrediteringssystemet på global nivå. Här kommer representanter träffas från världens alla hörn och från den internationella kvalitetsinfrastrukturens alla delar och funktioner.

Genom ackrediterade organ som provar, kontrollerar och certifierar lägger vi grunden för den tillit till de provade och certifierade produkterna som vi vill att marknaden ska ha. Förtroende mellan ackrediteringsorgan byggs upp genom det samarbete som finns inom ILAC och IAF.

Den internationella marknaden är stor och det är svårt för kravställarna att veta vilka certifikat och rapporter som de ska lita på. ILAC och IAF har därför tagit fram var sitt så kallat MLA-märke som kan användas av ackrediterade organisationer. Dessa märken talar om för marknaden och för kravställarna att produkten är provad och certifierad av kompetenta aktörer som har blivit granskade av tredje part. Varje år hjälper Swedac mellan 10 och 20 exportörer att få acceptans för sina produkter genom att informera om systemet och arbeta genom det nätverk som ILAC och IAF innebär.

Swedac är signatär till alla MLA-avtal inom EA (European co-operation for Accreditation) men också inom ILAC  och IAF  Det är tack vare dessa avtal som vi kan bereda väg för svenska produkter att fritt cirkulera på världsmarknaden och det är våra kollegor i andra länder som ser till att vi kan ha tillit till produkter från deras länder.

Utveckla stabila institutioner för att möta det otänkbara

Under det gångna året har vi sett ett antal otänkbara händelser som påverkat och kommer att påverka samhället framöver. För ett år sedan var det få som kunde föreställa sig ett Storbritannien som väljer att lämna EU, ett militärt försök att ta över makten i Turkiet eller en Trump som är med i finalomgången i USAs presidentval. Samtidigt befinner vi oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitaliseringen innebär att saker vi redan gör kan göras på nya, digitala sätt och framför allt att helt nya saker är möjliga. Bakom hörnet väntar säkert en hel del otänkbara händelser och skeenden.

Ett allt högre tempo i världens utveckling ställer ökade krav på ledarskap och prövar vår förmåga att identifiera och agera på otänkbara, icke-normala händelser. Det krävs förberedelse och resiliens – en beredskap att hantera förändringar kvalitativt, hållbart och säkert. Detta ställer i sin tur krav på respekt för regler och stabila institutioner.

Swedac hjälper till, bland annat genom att utbilda länder och regioner i att säkerställa väl fungerande och stabila institutioner i en fungerande kvalitetsinfrastruktur. Vi stöttar dem i att skapa processer för säkerhets- och kvalitetsfrämjande; basen för produktion av och handel med säkra produkter och tjänster, vilket i sin tur främjar konsumentsäkerhet och miljö. Vi har mer än 20 års erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i samverkan med svenska institutioner och företag på den globala arenan. Våra insatser har bidragit och bidrar till ökad tillväxt i utvecklingsländer, ökad frihandel och ömsesidig tillit. Därigenom skapas även ett ökat samarbete som gynnar exportmöjligheterna för svenska företag.