Stärk konsumenternas roll i e-handeln

Veckan innan julafton överlämnade EU-kommissionen ett förslag till nytt varupaket bestående av ett förslag till ny förordning om marknadskontroll och ett förslag till ny förordning om ömsesidigt erkännande. Detta paket har vi väntat på länge. Det syftar till att tackla utmaningarna rörande e-handel från tredje land, tydliggöra och skärpa kraven på marknadskontrollmyndigheterna samt öka samarbetet mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter och med näringslivet.

De myndigheter som arbetar med den svenska marknadskontrollen har sett en snabb utveckling av nya typer av marknadsplatser och nya sätt att förmedla produkter till konsumenterna. Detta innebär helt nya möjligheter, men också nya utmaningar.

Genom marknadskontroll kan myndigheterna kontrollera att de produkter som säljs i Sverige uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på rätt sätt. Om en produkt inte uppfyller de krav som ställs kan vi, genom marknadskontrollen, vidta åtgärder mot den ekonomiska aktören, det vill säga den person eller det företag som säljer produkten.

Idag förutsätter dock den svenska marknadskontrollen att produkten finns på den svenska marknaden och att det går att nå den ekonomiska aktören. När produkter säljs på nätet saknas ibland en ekonomisk aktör som tar ansvar för att produkten kan användas på ett säkert sätt i Sverige. Detta ställer stora krav på den enskilda konsumenten.

Här måste vi marknadskontrollmyndigheter komplettera EU:s varupaket med informationsinsatser. Vi måste stärka konsumenterna så att de kan ta ett större ansvar och till exempel kontrollera att det finns kontaktuppgifter till säljaren innan de handlar på nätet och undvika att handla från oseriösa säljare. Med starka, medvetna konsumenter kan vi utnyttja e-handelns möjligheter på bästa sätt och samtidigt få säkra och trygga produkter i svenska hushåll.

Stora risker för svensk varuhandel när Storbritannien lämnar EU

I början av hösten fick Swedac i uppdrag av regeringen att se över vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU, brexit, kan få för tillämpningen av tekniska regler för varor. I början av december lämnade vi över vår analys till EU- och handelsminister Ann Linde.

I analysen konstaterar Swedac att brexit innebär stora förändringar för handeln. Medan EU:s gemensamma produktlagstiftning fortsätter att gälla i EU-länderna blir Storbritannien ett så kallat tredje land, där nationell lagstiftning gäller. Ekonomiska aktörer som handlar med Storbritannien får nya roller. Den som tidigare varit distributör på den inre marknaden blir nu istället importör eller tillverkare, med helt nya krav att leva upp till.

Den som anlitat brittiska bedömningsorgan kommer troligen att behöva byta till organ från något av EU-länderna för att även fortsättningsvis kunna släppa ut sina produkter på den inre marknaden.

Att en medlemsstat lämnar unionen är en unik situation som kräver en unik lösning. De avtal som EU idag har med tredje land bygger i många fall på ett närmande till EU:s lagstiftning. Brexit innebär på flera sätt motsatsen.

Ett önskemål från industrin är att försöka behålla regelverken så lika som möjligt i framtiden för att undvika problem med olika produktvarianter för olika marknader. Det finns annars risk för att tillverkare i framtiden måste ta fram två olika varianter av sina produkter, en för EU-marknaden och en för den brittiska marknaden.

För både brittisk och europeisk industri är det nuvarande systemet med fri rörlighet på den inre marknaden det mest effektiva. Alla avsteg därifrån innebär försämringar. Enligt den så kallade Repeal Bill kommer Storbritannien att göra stora delar av EU-lagstiftningen till nationell rätt vilket rent tekniskt skulle kunna underlätta en fortsatt fri rörlighet av varor. Det finns dock en hel del frågor att lösa innan ett framtida handelsavtal kan bli möjligt.

Swedac har tittat på betydelsen av att Storbritannien även efter ett utträde ur EU fortsätter att vara medlem i internationella organisationer för ackreditering och standardisering. Vår bedömning är att ett fortsatt medlemskap i dessa organisationer inte i sig innebär att Storbritannien behåller de tekniska produktkraven. Det som har betydelse är vilken lagstiftning som kommer att gälla i Storbritannien efter utträdet.

Välkomna till Kvalitetslandet!

1 januari 2017 fanns det 343 myndigheter i Sverige. De flesta av dessa har mycket specifika ansvarsområden, som till exempel livsmedel, läkemedel eller kemikalier. Swedac är däremot en myndighet som har ett tvärvetenskapligt ansvarsområde: Kvalitet. Jag skulle vilja kalla Swedac för den svenska sektorsmyndigheten för kvalitetsfrågor.

Som myndighet för kvalitetsfrågor vill Swedac nu ta ett bredare ansvar för att utveckla begreppet kvalitet. Vi lanserar därför Kvalitetslandet Sverige – en plattform för att diskutera kvalitetsfrågor och framtidsutmaningar. Swedac har ett seminarium om Kvalitetslandet på Kvalitetsmässan. Debatten jag för där, tillsammans med Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates och Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, livestreamas här. Det går även att titta på seminariet senare.

Jag vill att begreppet kvalitet ska komma upp på agendan för hela samhället för att Sverige även fortsättningsvis ska utveckla kvaliteten i produkter och tjänster för att stödja svensk export och ge samhället en hållbar utveckling. Näringsliv, samhälle och akademi behöver ha en gemensam syn på kvalitet i dess bredaste mening.

Detta kräver att vi har en nationell kvalitetsstrategi, vilket är det yttersta målet med Kvalitetslandet. Jag tror att vägen dit kommer att kräva att vi tänker nytt, tar till oss ny teknologi och även nya affärsmodeller men framförallt att vi för en öppen debatt på samhällets alla nivåer.

Den 27 november träffar jag andra intresserade aktörer för att diskutera hur vi kan ta begreppet vidare och samarbeta för att utveckla svensk kvalitet inom alla samhällssektorer. Jag kommer att fortsätta debattera ämnet under 2018 och ser fram emot att få träffa er både på Upphandlingsdagarna 31 januari – 1 februari och i Almedalen.

Jag vill nu bjuda in er alla till Kvalitetslandet.

Välkomna!