Kvalitet inom välfärd kan säkras via ackreditering

Tidigare i år lämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. I ett remissvar har nu Swedac lämnat sin syn på utredningens förslag. Swedac håller inte med om förslaget utan ser möjligheter att mäta och följa upp kvalitet i välfärden.

I Välfärdsutredningens slutbetänkande står att det är svårt att mäta kvalitet, formulera kvalitetskrav och följa upp kvalitet inom välfärden. Utredningen föreslår också att det ska införas vinstbegränsning och menar att det kan vara kvalitetsfrämjande.

Swedac delar inte Välfärdsutredningens uppfattning. Kvalitet inom välfärden är mätbart och går att uppnå oavsett om vinst tillåts i en verksamhet eller inte. Genom ackreditering och bedömning av överensstämmelse kan det säkerställas att en verksamhet uppfyller krav på kvalitet och kompetens.

Myndigheten har i tidigare remissvar föreslagit vidare utredning av möjligheten att använda ackreditering och bedömning av överensstämmelse som grundkrav vid upphandling och uppföljning av välfärdstjänster. Swedac anser fortsatt att frågan bör utredas närmare.

Läs hela remissvaret här.