Nu tillämpas det omdefinierade kilot i praktiken

Den 20 maj firades Världsmetrologidagen för att uppmärksamma det mätsystem (SI) som de flesta länder gemensamt tillämpar. Årets högtidsdag sammanfaller med det historiska införandet av reviderade måttenheter.

Nu tillämpas det omdefinierade kilot i praktiken

Världsmetrologidagen firas årligen den 20 maj för att högtidlighålla årsdagen av den så kallade meterkonventionen. Syftet med konventionen, som undertecknades i Paris år 1875, var att skapa ett internationellt enhetligt måttsystem. Men årets firande skiljer sig från föregående års – i samband med Världsmetrologidagen 2019 ändras nämligen fyra av de sju grundenheterna i SI-systemet.

Ökad precision och bättre hållbarhet
I november 2018 fattades ett historiskt beslut om att omdefiniera enheterna för kilogram (massa), ampere (elektrisk ström), kelvin (termodynamisk temperatur) och mol (substansmängd). För kilot innebär ändringen att världskilot – kilogramprototypen i Paris – inte längre kommer att vara standard för enheten. Istället kommer kilot, i likhet med övriga grundenheter, baseras på en fysikalisk konstant.

Att alla måttenheter nu baseras på fysikaliska konstanter innebär en långsiktig stabilitet av måttsystemet – då fysiska artefakter kan skadas eller ändras – och att produkter och processer inom industri, forskning, energi och handel bättre kan kvalitetssäkras.

– Precisa mätvärden är en förutsättning för exempelvis industriföretag som tillverkar minimala komponenter och för laboratorier som gör analyser av olika slag, säger Mikael Schmidt, Swedacs avdelningschef för reglerad mätteknik.

Swedac medverkar på seminarium
Världsmetrologidagen uppmärksammas i flera länder. I Sverige arrangerar riksmätplatsen RISE tillsammans med Vinnova ett seminarium där RISEs experter och inbjudna talare – bland annat nobelpristagaren i fysik William D. Phillips – föreläser om de reviderade SI-enheterna och betydelsen av kvalitetssäkrad mätteknik.

Från Swedac deltar Mikael Schmidt och Renée Hansson från myndighetens avdelning för reglerad mätteknik i seminariet. Myndighetens företrädare inledningstalar om Swedacs roll i kvalitetsinfrastruturen kring reglerad mätteknik.

Swedac bidrar till att svensk industri och andra intressenter har tillgång till spårbara kalibreringar genom att ackreditera kalibreringslaboratorier. Kalibrering av mätinstrument används inom både industrin och av kontrollorgan för att bland annat kontrollera exempelvis el-, vatten-, värme- och hastighetsmätare.

De företag som idag är ackrediterade för kalibrering av olika mätinstrument kommer inte att bli direkt påverkade av de omdefinierade måttenheterna och kommer därmed att fortsatt kunna leverera tjänster till sina kunder som tidigare.