Ny nationell handlingsplan för radon

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Därför har Swedac tillsammans med sex andra myndigheter tagit fram en nationell handlingsplan.

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas. För att veta hur höga halter av radon som finns i bland annat dricksvatten, inomhusluft och bergartsmaterial gör man radonmätningar. Målet är att alla svenska bostäder på sikt ska ha en radonhalt på maximalt 200 becquerel per kubikmeter.

Swedac ackrediterar laboratorier som utför radonmätningar.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du redan har gjort en mätning och har för avsikt att söka bidraget bör du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan.

I den nya nationella handlingsplanen föreslås bland annat informationsinsatser till allmänheten för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalterna.

De sju myndigheter som upprättat handlingsplanen: Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac.

Läs om alla åtgärder i handlingsplanen.

Företag som mäter radon i inomhusluft:
Eurofins Radon Testing Sweden AB, Radonanalys GJAB, Radonova AB

Företag som mäter radon i dricksvatten:
Eurofins Water Testing Sweden AB, Radonova AB, Synlab Analytics & Services Sweden AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium