Ny rapport om nyttan av ackreditering för svensk export

En ny rapport visar att ackrediterade organ tycker att ackreditering är viktigt för verksamheten och underlättar internationell handel. Samtidigt finns det nya lagförslag från EU som medför en risk för ökad administrativ börda samt ökade kostnader för företagen.

Ny rapport om nyttan av ackreditering för svensk export

Kristina Hallman, ställföreträdande generaldirektör på Swedac överlämnar rapporten ”Starkare Sverige med öppna system” till EU- och handelsminister Ann Linde. Foto: Susanne Lindberg Elmgren. 

Swedac har på regeringens uppdrag tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering. Rapporten visar att ackreditering underlättar internationell handel. Dessutom ser de företag som engagerat sig i standardisering fördelarna med det. Genom att använda standarder i sin produktutveckling säkerställer de att de uppfyller relevanta krav. Många aktörer har däremot fortfarande bristande kunskaper om hela kvalitetsinfrastrukturen. Något som Swedac vill ändra på med en bred utbildningsinsats.

–Det finns en stor potential för att införa standarder inom nya områden. Det pågår en omfattande standardisering inom flera olika områden där ackreditering kan användas och därmed underlätta för svensk export. Det visar bland annat våra fallstudier i rapporten, säger Merih Malmqvist Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Swedac.

Vidare finns det nya EU-lagförslag som medför en risk för ökad administrativ börda samt ökade kostnader för företagen. Swedac menar att den svenska regeringen bör verka för att Europeiska kommissionen inte frångår den redan beslutade ordningen enligt förordning (EG) nr 765/2008 vid framtagande av nya lagar och förordningar.

Swedac föreslår ett aktivt deltagande i Världshandelsorganisationen i syfte att undanröja onödiga handelshinder och verka för en god efterlevnad av slutna avtal. Sverige bör även ha en övergripande samordning av kvalitetsinfrastrukturen och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter.

Läs hela rapporten här.