Nya föreskrifter för gasflaskor och cisterner

Nu kommer nya föreskrifter för gasflaskor och cisterner, som ska underlätta för företagen att hitta rätt i reglerna.

Nya föreskrifter för gasflaskor och cisterner

Ny föreskrift för gasflaskor från Arbetsmiljöverket

Den 1 december 2017 slutade föreskriften om gasflaskor (AFS 2001:4) att gälla och ersattes av den nya föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Därigenom finns samtliga krav på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras samlade i en och samma föreskrift. Arbetsgivare behöver inte längre leta i sex olika föreskrifter för att få reda på hur tryckrisken ska hanteras på arbetsplatsen.

I AFS 2017:3 ställs krav på att kontroller ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Swedac har ackrediterat kontrollorgan mot AFS 2017:3 på ett flertal områden.

Ny föreskrift för cisterner 1 juli 2018

Naturvårdsverket har beslutat om en ny föreskrift, NFS 2017:5, om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Den nya föreskriften börjar att gälla den 1 juli 2018. Fram till dess gäller den gamla föreskriften (MSBFS 2014:5).

Syftet med den nya föreskriften är framförallt en regelförenkling. De tekniska kraven på ackreditering kommer efter förändringen enbart att regleras av en ny föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Detta berör ackrediterade kontrollorgan, framför allt de som i dagsläget endast är ackrediterade för NSF 2003:24. Läs mer om detta på MSB:s webbplats.