Nya föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer

Första november 2017 träder nya föreskrifter om hastighetsregulatorer i kraft. Det har Transportstyrelsen beslutat. Den stora ändringen blir det indirekta införandet av en periodisk funktionskontroll av hastighetsregulatorer, vilket får omedelbara konsekvenser för flertalet fordonsverkstäder som är ackrediterade för kontroll av hastighetsregulatorer eller färdskrivare.

Nya föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer

Nya föreskrifter om hastighetsregulatorer

Föreskrifterna om hastighetsregulatorer har ändrats när det gäller tekniskt innehåll, hänvisningar och struktur. Syftet med uppdateringen är dels att göra det lättare att använda föreskrifterna, dels att hålla fast vid den kvalitetssäkring av verkstäderna som ackrediteringen innebär. Föreskrifterna har fått beteckningen TSFS 2017:84, och kan laddas ner från Transportstyrelsens hemsida.

Vilka berörs av regeländringarna?

Förändringarna berör i praktiken de flesta företag som är ackrediterade för kontroll av färdskrivare eller hastighetsregulatorer. Det medför att de flesta företag nu behöver ansöka om en utökad ackreditering.

De nya föreskrifterna ska tillämpas och kontroller utföras precis som tidigare när exempelvis en hastighets­regulator i ett fordon ska repareras eller har installerats, och när ett fordon har ändrats så det påverkar regulatorns funktion, men även när W- och K-tal justeras i samband med att en färdskrivare kontrolleras. Detta innebär att en ackrediterad verkstad som utför färdskrivarkontroller i princip alltid också måste utföra och dokumentera en kontroll av hastighets­regulatorns funktion i samband med den periodiska färdskrivar­kontrollen.

En märkesverkstad som har ackreditering både för kontroll av färdskrivare och integrerade regulatorer i bilar av det egna märket behöver inte tvunget beröras av förändringen, om de inte samtidigt hanterar andra bilmärken. I sådana fall behöver även de ansöka om en utökad ackreditering.

Ett nytt ackrediteringsområde – kontroll av avregleringshastighet

I föreskrifterna införs en ny typ av begränsad kontroll. Kontrollen omfattar en funktionskontroll, samt anbringande av ett kontrollmärke (installationsskylt). Funktionen ska kontrolleras genom att inställd hastighet uppnås antingen genom simulering av hastighetssignalen, eller genom körning, och att hastigheten begränsas av regulatorn.

Hur bedömer Swedac verkstäderna?   

Vid ackreditering och tillsyn av verkstäder som utförs från första november 2017 kommer Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2017:84, också att ingå vid bedömningen.

Vid Swedacs bedömning kommer det att undersökas om verkstaden kan uppvisa dokumentation från kontroll av hastighetsregulator (under ackreditering) för de fall då W- och K-tal har justerats i samband med färdskrivarkontroller utförda efter den första november. Om inte, kommer noteringar om det att göras i bedömningsrapporten och verkstaden får viss tid på sig att åtgärda avvikelsen och redovisa åtgärder.

Swedac inser att införandetiden för nyordningen är extremt kort, och att berörda företag har svårt att hinna anpassa sig till nyheterna. Swedac har målsättningen att införandet av det nya regelverket ändå ska ske så smidigt och snabbt som möjligt för att de ackrediterade verksamheterna ska kunna fortgå utan alltför stora konsekvenser eller längre avbrott.

Nya kontrollrapporter – IB/HR ersätter IB

Swedac har uppdaterat mastrarna till kontrollrapporterna för dokumentering av färdskrivarkontroller (f.d. IB), respektive för hastighetsregulatorkontroller (HR). Blanketten IB/HR ska användas om en enkel kontroll av regulatorns funktion görs i samband med en färdskrivarkontroll. Om någon annan typ av regulatorkontroll utförs, enligt 3§ punkterna 1–3, eller 5–6 (i TSFS 2017:84), används den ordinarie kontrollrapporten HR.

Nya mastrar för kontrollrapport IB/HR (Blankett B105) skickas till respektive verkstad tillsammans med beslut om utökad ackreditering. En ny master till kontrollrapport HR (Blankett B103) kan beställas hos Swedacs Enhet för fordon och kontroll, av de verkstäder som redan har ackreditering för kontroll av regulatorer. 

Några nyheter i IB/HR-rapporten

 • Skäl för besiktning ändras. Två alternativ kommer att finnas;
  • Installationskontroll: här ska skälet till kontrollen antecknas. Det kan exempelvis bero på nyinstallation, byte av rörelsegivare, byte av färdskrivare eller ändring av fordon.
  • Periodisk kontroll (besiktning): ändringar av W, K eller rullningsomkrets kan nu utföras inom den periodiska kontrollen, och är inte längre skäl för en installationskontroll.
 • En ny kryssruta ”Kopiering av data vid byte av färdskrivare möjlig ” (DFS), införs. Avbockningen ersätter inte kravet att i vissa fall upprätta intyg, men kan vara en påminnelse om att det behöver göras.
 • I avdelningen ”Kontrollresultat” införs nya kryssrutor för resultatet från regulatorkontrollen. Dessutom ska avregleringshastigheten noteras. Om en kontrollrapport i sällsynta fall behöver upprättas för ett fordon som inte omfattas av kravet på hastighetsregulator, kan de rutorna lämnas tomma. Däremot är det bra om den som utför kontrollen i dessa fall gör noteringar om skälet till att kontroll inte har utförts på verkstadens kopia av kontrollrapport eller i en bilaga till rapporten.

Vad händer när hastighetsregulatorer är fel inställda?

Om det i samband med en färdskrivarbesiktning visar sig att färdskrivaren uppfyller kraven, men att avregleringen inte gör det, ska inga kontroll- eller hastighetsmärken anbringas. Det tidigare kontrollmärket (installationsskylten) för regulatorn behöver i så fall tas bort, och regulatorn repareras och kontrolleras av en verkstad som har ackreditering för det. Om bilägaren inte ser till att sådana åtgärder utförs, riskerar hen att få bilen underkänd vid nästa kontrollbesiktning.

Hur går ansökan om utökad ackreditering till?

I en ansökan om utökning av ackreditering behöver följande uppgifter och handlingar inkluderas:

 • Företagets namn, ackrediteringsnummer, och de driftställen som ansökan ska avse
 • det sökta ackrediteringsområdet, det vill säga kontroll av avregleringshastighet enligt TSFS 2017:84
 • referens eller ansvarig person på företaget, inklusive kontaktuppgifter
 • dokument som visar att berörd personal har utbildats om innehållet i den nya föreskriften, detta nyhetsbrev, kontrollmetoden, hantering av kontrollrapporter, märken, med mera.
 • utkast på förändringar i ledningssystemet eller manualen, exempelvis innehållande ackrediteringens omfattning, kontrollmetoder, tekniska föreskrifter för kontrollen, och kontrollutrustning
 • uppgifter om kontrollutrustning
 • beskrivning av kontrollmetoden

Ansökan om utökad ackreditering kan göras till Swedac via e-post till adressen registrator@swedac.se eller genom att sända in en ifylld ansökningsblankett B170.

Vid ansökan via e-post anges gärna redan i rubriken att ansökan gäller Kontroll av avregleringshastighet enligt TSFS 2017:84, samt ackrediteringsnumret. Ansökningar om utökning av ackreditering kommer som huvudregel att bedömas administrativt. Inkomna ärenden kommer att behandlas skyndsamt.

Det nya ackrediteringsområdet anses vara en begränsad utökning av ett befintligt område inom en tidigare meddelad ackreditering för kontroll av färdskrivare eller hastighetsregulatorer. Av det skälet kommer det normalt inte utgå några extra avgifter för bedömningen av ansökan.

Kontaktpersoner hos Swedac

Reijo Sakko, tel. 070 857 77 29

Peter Nyberg, tel. 070 275 77 90

Relaterat