Nya krav för bedömning enligt ISO/IEC 17011

Under september och oktober införs nya krav för bedömning enligt den reviderade utgåvan av ISO/IEC 17011. Ändringarna berör så väl bedömare som ackrediterade organ.

Den standard som styr kraven för hur Swedac ska arbeta för att uppfylla internationell acceptans som ackrediteringsorgan (ISO/IEC 17011) har nyligen uppdaterats. Till följd av de reviderade kraven sker vissa förändringar som berör bedömare samt ackrediterade organ.

Nyheter i Swedacs rutiner från den 1 september
Från den 1 september 2018 avslutas ackrediteringscykeln vid en förnyad bedömning. Tidigare inleddes cykeln med en förnyad bedömning.

Vid en förnyad bedömning görs en samlad bedömning av samtliga tillsynsaktiviteter under den pågående cykeln. Utifrån den samlade bedömningen ges sedan en rekommendation om tillsynsfrekvens för kommande ackrediteringscykel.

Eventuella avvikelser som framkommit vid bedömningen ska lämnas skriftligt till det ackrediterade organet vid slutmötet.

Nyheter som införs i Swedacs rutiner från den 1 oktober
Från den 1 oktober 2018 ska ackrediterade organ både skicka information om korrigerande åtgärder av en avvikelse samt beskriva varför avvikelsen uppkommit (orsaksanalys).

Det ackrediterade organet ska även göra en bedömning av i hur stor utsträckning avvikelsen har påverkat verksamheten. Ett nytt svarsfält kommer att skapas i Webidoc för detta syfte.

Den bedömare, som skrivit avvikelsen, ska tillsammans med bedömning av den korrigerande åtgärden också värdera orsaksanalys och omfattning av avvikelsen som det ackrediterade organet beskrivit. Helheten ska bedömas tillfredsställande innan avvikelsen kan anses åtgärdad fullt ut.