Swedac representerar Sverige i flera internationella sammanhang.

Internationellt samarbete

Swedac har uppdraget att utveckla kontrollordningar för så kallad bedömning av överensstämmelse. Detta enligt principerna inom EU, som även är godtagna internationellt. Bedömning av överensstämmelse definieras av EU som ”en process där det visas huruvida specificerade krav avseende en produkt, en process, en tjänst, ett system, en person eller ett organ har uppfyllts”.

Swedac bidrar till utformningen av dessa regler genom att delta i förhandlingar och arbetsgrupper på internationell nivå.

Swedac biträder även regeringen i en rad organ, bland annat inom EU, världshandelsorganisationen WTO, OIML och OECD.

Swedac deltar i internationellt samarbete i en rad organisationer, bland andra:

  • EA, European co-operation for Accreditation, den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan för ackreditering av laboratorier, certifierings- och kontrollorgan.
  • ECE, Economic Commission for Europe, FN:s ekonomiska kommission för Europa.
  • IAF, International Accreditation Forum, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan.
  • ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar laboratorier. Läs ILACs nyhetsbrev.
  • OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete mellan industriländer.
  • OIML, Organisation Internationale de Métrologie Légale, den internationella organisationen för legal mätteknik.
  • ISO, International Organization for Standardization, den internationella standardiseringsorganisationen
  • WELMEC , European Cooperation in Legal Metrology, den västeuropeiska samarbetsorganisationen för legal mätteknik.