Logotyp

Gasåterföringssystem för bensinångor

Återföringen fungerar som ett kretslopp – ångorna förs tillbaka till cisternen, där de sedan tas omhand av tankbilen som tar den till en depå, och på depån omvandlas ångorna till bensin igen. Tas ångorna inte om hand kan flyktiga organiska ämnen släppas ut, vilka kan vara cancerogena eller bidra till bildande av marknära ozon.

Systemen för återföring av bensinångor ska vara provade av ackrediterade laboratorier, certifierade av ackrediterade organ för produkter och kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan. Kontroll ska ske återkommande samt vid installation, efter större renovering, vid byte av cistern, rörledning eller pump samt efter reparation.

Sedan 15 december 2014 måste laboratorier, certifieringsorgan för produkter och kontrollorgan vara ackrediterade mot Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:36. Reglerna bygger även på direktiv från Europaparlamentet och Europarådet om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen, 94/63/EG och återföring av bensinångor, 2009/126/EG.