Logotyp

Taxametrar

Priset för en taxiresa baseras på tiden som resan tagit och den sträcka som taxin kört. Därför är det viktigt att taxametern mäter rätt. För tillsynen av taxibranschen är det också viktigt att utrustningen kan spara och skriva ut viss information.

En taxameterutrustning består dels av en taxameter, dels av en tillsatsanordning som möjliggör olika utskrifter. Detta gör att det krävs en printer och en anpassad mjukvara i taxametern.

Swedac utformar föreskrifter med tekniska krav på taxameterutrustning. Dessa ska vara uppfyllda när utrustningen sätts på marknaden, när den installeras och när den används.

Swedac har också föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning. Kontroll av installation och besiktning ska utföras av ett ackrediterat besiktningsorgan.

Polisen har tillsynsansvar för taxameterutrustning som används.

Information till den som använder taxameterutrustning

Den som bedriver taxiverksamhet ansvarar för att taxameterutrustningen som används uppfyller kraven.

Regelverket kräver bland annat:

 • att originalet av den kontrollrapport som besiktningsorgan utfärdar vid en taxameterkontroll ska medföras i bilen för att kunna uppvisas vid polisens vägkontroll
 • att det finns dokumentation som identifierar taxametern
 • att det finns dokumentation som visar att utrustningen är godkänd. Exempel på sådan dokumentation är EU-försäkran om överensstämmelse, certifikat och kontrollrapporter.
 • att en taxameterutrustning måste besiktas senast ett år efter föregående kontroll
 • att plomberingar i en taxameterutrustning endast får brytas av ett ackrediterat besiktningsorgan
 • att taxameterkontroll måste utföras om plomber har brutits eller om annan däckdimension har monterats och rullningsomkretsen har påverkats påtagligt.

Taxameterutrustningen får användas så länge den klarar den årliga kontrollen.

Information till den som tillverkar, importerar, exporterar eller levererar taxametrar eller taxameterutrustning

Bestämmelserna om hur taxameterutrustning ska vara konstruerad och provad finns i:

 • Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument
 • Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:8) om taxametrar
 • Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar.

En taxameter som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en provning, så kallad bedömning av överrensstämmelse, och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen, M, finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

I och med att utrustningen förses med en märkning garanterar tillverkaren att taxametern uppfyller tillämpliga krav. Varje taxameter som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran av tillverkaren om att taxametern uppfyller kraven.

En tillsatsanordning omfattas inte av samma regelverk som taxametern. Den ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan för att få sättas på marknaden.

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig om varje taxameter är de underliggande dokumenten till EU-försäkran, till exempel EU-typintyg, intyg om överrensstämmelse och beslut angående kvalitetssäkring av produktion och certifikat.

Information till den som vill bli anmält/ackrediterat organ

Ett anmält organ för taxametrar ska uppfylla ett antal krav. Bland annat gäller att:

 • organet och dess personal ska vara oberoende i förhållande till det mätinstrument som kontrolleras
 • organet och dess personal ska vara fria från påtryckningar och incitament som kan påverka deras omdöme
 • bedömningen ska utföras med högsta yrkesmässiga integritet
 • den person som utför bedömningen ska ha rätt kompetens.

Ett ackrediterat kontrollorgan för installation och återkommande besiktning av taxameterutrustning ska uppfylla områdesspecifika krav som går att hitta i bilaga 4 till Swedacs föreskrifter STAFS 2006:19.

Bland annat gäller att:

 • besiktningsorganet inte får bedriva taxitrafik, ägas eller vara delägt av företag som bedriver taxitrafik samt heller inte äga eller vara delägare i företag som bedriver taxitrafik
 • ackrediteringen gäller kontroll av taxameter av viss typ och visst fabrikat
 • besiktningsorganets personal ska vara utbildad av tillverkare eller representant för den typ och det fabrikat besiktningsorganet ackrediterats för.

Dessutom ska kontrollorganet uppfylla allmänna krav för kontrollorgan och för ackreditering.

Tillsyn och marknadskontroll

Polisen är den myndighet som ansvarar för tillsynen av taxameterutrustning i användning.

 

Riktlinjer för upprättande av kontrollrapport – taxametrar