Logotyp
Två hissar som åker

Hissar, rulltrappor och motordrivna portar

Hissar som transporterar personer i bostadshus ska besiktas årligen. Fastighetsägaren är skyldig enligt lag att se till att besiktning sker i tid. I varje hiss ska det finnas en giltig och väl synlig besiktningsskylt. På skylten ska framgå när hissen måste besiktas igen. Undantaget är nya hissar som inte behöver ha någon skylt förrän efter den första besiktningen.

Boverket skriver de regler som gäller för hissar. Bland annat ställs krav på skötsel, drift, underhåll och besiktning. Kommunen ansvarar för att kontrollera att fastighetsägarna har besiktat sina hissar. Hissar som enbart används yrkesmässigt av särskilt instruerad personal regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Swedac ackrediterar de företag som besiktar och kontrollerar hissar. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020. I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade besiktningsorgan.

Information till den som vill bli ackrediterad

För att få utföra kontroll i samband med konstruktion, tillverkning och installation måste man vara ackrediterad av Swedac. Det gäller även för återkommande kontroll under anläggningens brukstid.

Ackreditering av kontroll- och besiktningsorgan sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020, som går att köpa av SIS Swedish Standards Institute.

Krav och föreskrifter finns i:

  • BFS 2011:12, Föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.