Swedac slutför utbildningar med Arabförbundet

Swedac har under de två senaste åren bedrivit två parallella utbildningar för Arabförbundet som syftar till att öka den interregionala handeln och främja den ekonomiska utvecklingen. Utbildningarna som syftar till att undanröja handelshinder och främja handel med livsmedelsvaror och andra produkter har nu slutförts.

Swedac har under många år anordnat internationella utbildningsprogram i samarbete med Sida, andra myndigheter och konsultföretag. Sedan två år tillbaka har Swedac drivit två parallella utbildningar där man stöttat Arabförbundet i att undanröja handelshinder som legat i vägen för det regionala frihandelsavtalet Pan Arab Free Trade Agreement (PAFTA). Nu har den sista delen av utbildningarna avslutats.

Viktoria Lindberg Martinell, som till vardags är utredare på Swedac, har varit ansvarig projektledare för utbildningarna. Hon berättar att det var Arabförbundet som kontaktade Sida för att få hjälp med utbildningar som dels syftar till att undanröja tekniska handelshinder och dels till att underlätta handel med livsmedelsprodukter.

– Trots att man har ett regionalt frihandelsavtal så har det tillkommit många olika tekniska handelshinder som kraftigt försvårar den interregionala handeln. Det hämmar både regional utveckling och går emot WTO:s principer, säger Viktoria Lindberg Martinell.

Utöver att utbilda personal inom Arabförbundet i frågor kring hur organisationen kan hantera gemensamma handelsproblem, har en annan viktig del i projekten varit att utbilda i principer och praxis för internationell handel. Detta har främst varit att fastställa en rättslig grund för PAFTA-avtalet som ska uppfylla WTO-principer, vilket är obligatoriskt för alla WTO-medlemmar när de ingår bilaterala och multilaterala handelsavtal.

En betydande skillnad från Swedacs andra internationella utbildningar är att Arabförbundet var den enda mottagarorganisationen i projektet, medan andra projekt vanligtvis består av deltagare från olika organisationer.

– Det här upplägget har gett ett starkare ägandeskap för mottagarorganisationen. Arabförbundet har både varit med och utformat programmet och bidragit med insatt personal och experter som hållit i delar av utbildningen. Deltagarna har varit väldigt involverade och det har varit mycket hög motivation bland projektdeltagare. Även höga representanter för Arabförbundet har varit delaktiga i processen. Det har varit oerhört givande, konstaterar Viktoria Lindberg Martinell.

De två utbildningarna har nu avslutats och Arabförbundet har bekräftat att alla uppsatta mål har uppfyllts. I det arbetet som lämnats över finns även förslag på bilagor till PAFTA-avtalet som ska utgöra den rättsliga grunden för ett korrekt genomförande av avtalet i enlighet med WTO-principerna. Nästa steg för medlemsstaterna blir att internt förhandla om förslagens implementering.

 Fakta om utbildningarna

  • Programmen finansieras av Sida inom ramen för myndighetens internationella utbildningsprogram, ITP. Syftet är att stärka institutions- och kapacitetsutvecklingen i låg- och medelinkomstländer.
  • Swedac har mellan 1999 och 2018 genomfört 92 internationella utbildningsprogram med 2360 deltagare från i fler än 90 länder.
  • Programmet ”Quality Infrastructure Development in Support of World Trade” utgår från kunskapen om att hantera och praktiskt arbeta med nationella kvalitetsinfrastruktursystem för att stärka internationell handel. 
  • Programmet ”Quality Infrastructure for Food Safety” utgår från kunskapen om att hantera och praktiskt arbeta med nya principer och krav avseende säkra livsmedel, samt internationell handel med livsmedel och jordbruksprodukter.
  • Programmen är uppdelade i fem faser, varav fas två består av fyra veckors träning i Stockholm och Borås eller Uppsala. Programmens hela längd varierar mellan 16 och 18 månader.