Hoppa till innehållet

Försäkran - om oberoende från taxinäringen

Blanketten avser försäkran av VD/firmatecknare att verkstadens ägare inte bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) och att,
verkstaden eller verkstadens ägare inte äger, eller är delägare i, företag som bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Fylls i vid ansökan om ackreditering för installation och besiktning av taxameterutrustning.
Denna försäkran upprättas i två exemplar varav den ena behålls hos företaget och den andra sänds till Swedac. Vid byte av VD ska ny försäkran omgående upprättas och sändas till Swedac.