Världens första kvalitetsinspektion av naturvärdesinventering

Swedac har genomfört den allra första inspektionen av naturvärdesinventering – en ny kvalitetssäkring som bidrar till att bevara biologisk mångfald och värdefull natur.

Världens första kvalitetsinspektion av naturvärdesinventering

När ny mark ska exploateras görs ofta en naturvärdesinventering så att värdefulla naturområden inte ska råka byggas bort. Trots att naturvärdesinventeringar är ett betydelsefullt underlag för beslut i Mark- och miljödomstolen har det hittills inte funnits någon standardiserad kvalitetskontroll för hur inventeringarna utförs.

I våras blev det klart med en svensk standard för hur sådana inventeringar ska skötas, vilket innebär att naturvärdesinventeringar numera kan kvalitetssäkras genom ackreditering.

Ett par svenska företag har visat intresse för att ackreditera sig inom detta nya område, och nyligen genomförde Swedac världens första naturvärdesinventerings-inspektion av ett aspirerande företag.

En inspektion av detta slag går till så att det sökande företaget och Swedacs bedömningsledare tillsammans med teknisk expertis går ut till det naturområde som ska inventeras.

– Det är lite som en uppkörning. Vi går bredvid och bedömer deras arbete, resonemang och kunskaper när de funderar kring vilket värde naturområdet har vad gäller artrikedom och biotop, säger Swedacs bedömningsledare Sophie Svensson som var med på inventeringen i Nacka utanför Stockholm.

Utvärderingen av inspektionen tar ännu en tid, men under hösten blir det klart hur det har gått för det sökande företaget.

Om ett företag ackrediterats för att utföra naturvärdesinventeringar är deras kompetens och oberoende ställning gentemot byggherrar säkerställd och själva undersökningen kvalitetssäkrad. Det är Swedac i sin roll som myndighet och nationellt ackrediteringsorgan som har tillsynsansvar och ska se till att standarden efterlevs.

Företagens kompetens inom naturinventeringsområdet granskas utifrån den internationella standarden, ISO/IEC 17020 och svenska standarden SS 199000.

På bilden:
Swedacs tekniska expert Lena Gustafsson och bedömningsledare Sophie Svensson granskar Anna Koffman vid Calluna som inventerar naturen kring Ryssbergen i Nacka. En bedömning av art- och biotopvärdet i området påverkar framtida byggande och ska nu kunna kvalitetssäkras genom ackreditering.

Relaterat