Hoppa till innehållet
Nyheter

Viktiga ändringar i föreskrifter om elmätare

Viktiga ändringar i föreskrifter om elmätare som berör nätägare och innehavare av produktionsanläggningar utanför koncessionspliktigt nät.

Från den 1 maj 2015 gäller nya föreskrifter om elmätare.

Föreskrifterna innehåller krav på elmätare som används för att mäta elenergi i inmatningspunkter till koncessionspliktigt nät upp till och med 63A samt certifikatberättigande elproduktion utanför koncessionspliktigt nät. Syftet med ändringen är att samma krav ska gälla mätpunkter i koncessionspliktigt nät såväl som i icke-koncessionspliktigt nät när det gäller elcertifikat.

Ändringarna innebär i huvudsak att även innehavare av produktionsanläggningar ska omfattas av föreskrivna krav:
Tekniska krav på mätutrustning och på kontroll då utrustningen tas i drift.

Bestämmelser för hur en elproducent ska säkerställa att mätutrustning i drift uppfyller kraven (återkommande kontroll).

Krav på den som kontrollerar mätutrustning.

Krav på hur ett mätvärde ska anges och att mätvärdet är korrekt registrerat.

De nya kraven påverkar inte mätare eller mätsystem som redan är i drift. Det är först vid nyinstallation eller mätarbyte som kraven ska tillämpas.

STAFS 2015:1 innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi. Ändringen gäller mätare upp till och med 63 ampere som används av nätkoncessionshavare för mätning för annans räkning och mätare som används för mätning av elproduktion där mätning är en förutsättning för tilldelning av elcertifikat

STAFS 2015:2 innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el. Ändringen gäller mätsystem i kategori 1–5 som används för mätning för annans räkning och mätsystem som tagits i bruk efter den 1 maj 2015 utanför koncessionspliktiga nät för mätning av elproduktion där mätning är en förutsättning för tilldelning av elcertifikat, mätvärdesregistrering, största tillåtna fel, kontroll vid idrifttagande och återkommande kontroll.

STAFS 2015:3 innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. Ändringen gäller återkommande kontroll av elmätare (kategori 1) upp till och med 63 ampere, ändringarna tillämpas på mätare i och utanför koncessionspliktigt nät.