Logotyp
närbild på en gaslåga på en spis

Krav på gasmätare

Det finns inga tvingande regler för gasmätare. Det innebär att en gasleverantör inte behöver använda mätare som uppfyller Swedacs krav. Regelverket riktar sig därför främst till dem som tillverkar, importerar och distribuerar gasmätare.

Tillverkaren eller importören ska låta ett anmält organ kontrollera och godkänna utrustningen innan den släpps ut på marknaden. De anmälda organen är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran av överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.

En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Idag finns inget kontrollorgan för gasmätare i Sverige.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur gasmätare får vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2016:3 om gasmätare och volymomvandlare.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med ovanstående märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller kraven i ovanstående föreskrifter. Varje mätinstrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran om att instrumentet uppfyller kraven, en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av anmält organ).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren/importören är de underliggande dokumenten till EU-försäkran, exempelvis EU-typintyg.

Krav på användare

Swedac ställer inga krav på den som använder gasmätare.

Informationsmaterial

För tillfället finns inget informationsmaterial.

Rapporter

För tillfället finns inga rapporter.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt. Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet.

Läs mer på Marknadskontroll.se.

Tillsynsavgifter

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

Det finns inga planerade aktiviteter just nu.

Gällande föreskrifter

  • 2014/32/EU  EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
  • STAFS 2016:1  om mätinstrument
  • STAFS 2016:3  om gasmätare och volymomvandlare
  • STAFS 2022:6 om ändring i föreskrift om mätinstrument
  • OIML R137  rekommendation om gasmätare