Logotyp
närbild på ett måttband som visar centimetrar

Krav på längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument

Det finns inga tvingande krav på den som använder längd-, volymmått och dimensionsmätinstrument.
Regelverket bestämmer hur ett mått eller mätinstrument ska vara konstruerat, producerat och provat för att uppfylla föreskrivna krav. Det riktar sig därför främst till tillverkare, importörer och distributörer.

Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

När ett mått- eller mätinstrument ska sättas på marknaden måste tillverkaren eller importören få det godkänt av ett anmält organ, som kontrollerar om det uppfyller de föreskrivna kraven. Anmälda organ är kompetensbedömda genom ackreditering.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan
den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran om överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.

Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.
En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedacs hemsida.
Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering, skall en ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument får vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2016:9 om längdmått och volymmått för utskänkning samt STAFS 2016:10 om dimensionsmätinstrument.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med ovanstående märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller kraven i ovanstående föreskrifter. Varje mätinstrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven, en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av tillverkaren).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren/importören är de underliggande dokumenten till EU-försäkran, exempelvis EU-typintyg.

Krav på användare

Swedac ställer inga krav på den som använder längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument.

Informationsmaterial

För tillfället finns inget informationsmaterial.

Rapporter

För tillfället finns ina rapporter.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt. 

Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet.

Läs mer på Marknadskontroll.se.

Tillsynsavgifter

 

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

För tillfället finns inga planerade aktiviteter.

Gällande föreskrifter

  • 2014/32/EU EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
  • STAFS 2016:1 om mätinstrument
  • STAFS 2022:6 om mätinstrument
  • STAFS 2024:3 om längdmått och volymmått för utskänkning
  • STAFS 2024:4 om dimensionsmätinstrument