Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Krav på elmätare

Swedac är den myndighet som har ansvar för regler om de elmätare som elnätsföretagen har placerat hos konsumenterna.

Krav på elmätare

Syftet med Swedacs regler är att övervaka att elnätsföretagen mäter på ett korrekt sätt. I praktiken innebär det att elnätsföretagen ska se till att använda elmätare som uppfyller föreskrivna krav och också se till att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Elmätare ska därför kontrolleras regelbundet. Sådana kontroller kan utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Kontrollorgan och anmälda organ

Ett anmält organ gör en oberoende bedömning av överensstämmelse av produkten innan den tillhandahålls på marknaden (så kallad typgodkännande), anmält organ kontrollerar produkter innan de används på marknaden oavsett fabrikat (EU-försäkran av överensstämmelse). Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando. Tjänster utförda av ett anmält organ är giltiga inom hela EU.

En tillverkare kan vara certifierad att som tillverkare med kvalitetskontroll under ett anmält organ utföra kontrollen före användning.

Ett kontrollorgan är ackrediterat och kompetensbedömt av Swedac ackreditering. Vilka de är återfinns på Swedacs hemsida.

Kontrollorgan utför kontroll att ett mätinstrument fortfarande uppfyller kraven som när den sattes på marknaden enligt nationella krav. När exempelvis försegling (plombering) brutits, efter service/justering, skall en ny kontroll och försegling göras av mätinstrumentet av ett ackrediterat kontrollorgan.

Läs mer om ackreditering här.

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Bestämmelser om hur elmätare får vara konstruerade finns i STAFS 2016:1 om mätinstrument och i STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi (upp till 63A).

I § 3 och § 4  i STAFS 2016:4 specificeras de svenska kraven på elmätarnas noggrannhet, att de ska vara konstruerade för kondenserande fuktighet och att de ska klara temperaturer mellan -40 °C och 70 °C.

En mätutrustning som uppfyller föreskrifternas krav ska ha genomgått en bedömning av överensstämmelse och vara märkt enligt nedan. Vid den metrologiska tilläggsmärkningen (M) finns två siffror som är årtalet för när märkningen sattes dit. De fyra sista siffrorna identifierar det anmälda organet som tillverkaren eller importören valt att anlita.

CE M21 1234

I och med att mätinstrumentet förses med ovanstående märkning garanterar tillverkaren att instrumentet uppfyller kraven i ovanstående föreskrifter. Varje mätinstrument som släpps ut på marknaden ska levereras med en försäkran att instrumentet uppfyller kraven, en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (utfärdas av anmält organ).

Övrig dokumentation som ska finnas tillgänglig hos tillverkaren/importören är de underliggande dokumenten till EU-försäkran, exempelvis EU-typintyg, med mera.

Krav på användare

Användare när det gäller elmätare är inte konsumenten, utan den som tillhandahåller el (nätägaren).

Swedacs regelverk omfattar alla mätare som används för mätning för annans räkning i koncessionspliktigt nät, för certifikatberättigande elproduktion utanför koncessionspliktigt nät samt mätare som används för mätning i bostadslägenheter inom en byggnad.

Nedanstående föreskrift omfattar alla mätsystem och innehåller bestämmelser om mätvärdesregistrering samt återkommande kontroll av mätsystem kategori 2-5:
STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el.

Nedanstående föreskrift omfattar endast elmätare i kategori 1 upp till och med 63A. Den innehåller bestämmelser om hur nätkoncessionshavare och innehavare av produktionsanläggningarna ska säkerställa att mätare uppfyller krav genom återkommande kontroll.
STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi

Som användare av elmätare ska man se till att:

 • Använda godkända mätare och mätsystem enligt STAFS 2016:1, 2016:4 och 2009:8
 • Endast använda elmätare som klarar temperaturer mellan -40 °C och 70 °C.
 • Uppfylla krav vad gäller dokumentation om mätare och mätsystem som finns i bilagan 5 till STAFS 2009:9
 • Genomföra kontroller med de intervall som gäller för de olika mätartyperna/kategorierna.

Informationsmaterial

För tillfället finns inget informationsmaterial.

Rapporter

För tillfället finns inga rapporter.

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac genomför tillsyn på elmätarområdet genom att övervaka att elnätsföretagen fortlöpande kontrollerar sina elmätsystem. Detta görs dels genom en tillsynsenkät som skickas till alla elnätsföretag och dels genom tillsynsbesök.

Swedac kan bedriva marknadskontroll genom att granska den dokumentation som tillverkaren, importören eller distributören ska ha om en produkt.
Alternativt kan Swedac köpa in och genomföra en provning av instrumentet. Läs mer på Marknadskontroll.se.

Tillsynsenkät
Med hjälp av webbaserade tillsynsenkäter kartlägger Swedac hur och i vilken omfattning elnätsföretagen kontrollerar elmätare samt vilka uppgifter i dokumentationen om mätare och mätsystem som finns hos elnätsföretagen. Utifrån enkätresultaten väljs ett antal elnätsföretag ut för djupare granskning. Tillsynsenkäten måste elnätsföretagen svara på.

Hur går tillsynsbesöket till?
Tillsynsbesök föranmäls i god tid av Swedac till ansvarig för mättekniska frågor. Swedac sänder en agenda på vad tillsynen fokuseras på och vilken dokumentation som ska finnas tillgänglig vid tillsynen. Vid besöket följs elnätsföretagets enkätsvar upp och frågor ställs om rutiner kring elnätsföretagets hantering av sina elmätare.

Uppgifter, iakttagelser och eventuella brister dokumenteras i ett tillsynsprotokoll. Elnätsföretaget får en återkoppling för att kunna korrigera eventuella brister.

Hur kan elnätsföretaget förbereda sig?
Det underlättar om elnätsföretaget är förberett inför tillsynsbesöket. Uppgifter om mätare ska finnas tillgängligt i elnätsföretagets mätarregister, i ELSA, i pärm eller på ett annat sätt vid besöket. Även dokumentation över de olika prov och kontroller som omnämns i föreskrifter kan komma granskas.

Vad händer efter besöket?
Efter tillsynsbesöket får elnätsföretaget skriftlig dokumentation av tillsynen oavsett om Swedac noterat brister eller inte. Om det finns brister hos elnätsföretag kommer Swedac begära styrkande dokumentation på de brister som upptäckts vid tillsynen. Swedac kan utfärda ett föreläggande om att brister ska korrigeras, alternativt förbjuda att mätarna används för debitering. Om elnätsföretaget inte åtgärdar bristerna kan det bli aktuellt med vite.

Vilka är de vanligaste bristerna?
De vanligaste bristerna handlar om att:

 • elnätsföretagen har svårt att säkerställa att alla elmätare i kategori 1 upp till och med 63 A som rapporteras in årligen till det gemensamma registret ELSA kan delta i stickprovsundersökningarna
 • elnätsföretagen har dålig egenkontroll avseende de elmätare i kategori 1 upp till och med 63 A som inte omfattas av det nationella stickprovet och ska periodiskt kontrolleras eller allkontrolleras av elnätsföretaget.
 • det finns brister vad gäller styrkande dokumentation och uppgifter om elmätare i kategori 1 upp till och med 63 A, se bilaga 5 STAFS 2009:9. Dokumentationen om elmätare ska finnas så länge en elmätare är i drift samt tre år därefter.
 • föreskriven kontroll av mätsystem i kategori 2-5 ej är genomförd. En övervägande majoritet av elnätsföretagen är inte i fas med den föreskrivna kontrollen.

Tillsynsavgifter

Swedacs verksamhet finansieras genom tillsynsavgifter som regleras i Swedacs avgiftsföreskrifter (STAFS 2019:10).

Planerade aktiviteter (Exempelvis tillsyn, seminarium)

 

Gällande föreskrifter

 • 2014/32/EU EU-direktiv Mätinstrumentdirektiv (MID)
 • STAFS 2016:1  om mätinstrument
 • STAFS 2016:4  om mätare för aktiv elenergi
 • STAFS 2009:8  om mätsystem för mätning av överförd el
 • STAFS 2009:9  om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • STAFS 2022:8 om mätare för aktiv elenergi
 • OIML R46  Internationell rekommendation för mätare av aktiv elenergi