Hoppa till innehållet

Det är endast under vissa förutsättningar som den som rapporter kan få skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Innan du rapporterar om ett missförhållande bör du ha läst igenom den information som finns här nedanför. Om du istället vill lämna en synpunkt eller ett klagomål på ett ackrediterat organ kan du göra det här.

För att lämna en rapport enligt visselblåsarlagen kan du göra på flera olika sätt. Rapportering till Swedac kan ske genom att du
– Fyller i webbformuläret nedan,
– Skickar e-post till registrator@swedac.se (skriv visselblåsarrapport i ämnesraden)
– Skickar brev till Swedac, box 878, 501 15 Borås
– Ringer telefonnummer 0771-183906 och rapportera på telefonsvarare
– Ringer telefonnummer 0771-183906 om att bli uppringd för rapportering via telefon eller
– Ringer telefonnummer 0771-183906 för att boka ett personligt möte för rapportering.

Tänk på att lämna ditt för- och efternamn och dina kontaktuppgifter.

Swedac spelar in det som sägs på telefonsvararen och du samtycker till inspelningen genom att tala efter pipet. Läs gärna igenom webbformuläret nedan även om du väljer att rapportera muntligt. Formulärets frågor ger bra vägledning kring vilka frågor Swedac vill ha svar på.

Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till Swedac för att få råd. Ring till telefonnummer 0771-990900 eller skicka e-post till registrator@swedac.se. Du kan vara anonym i det skedet, men du kan inte rapportera anonymt enligt visselblåsarlagen. En anonym rapport omfattas inte av det skydd som visselblåsarlagen ger.

Andra aktörer som kan bistå med råd och stöd kan till exempel vara fackförbund eller andra ideella organisationer som arbetar med arbetslivsfrågor.

Information om att rapportera enligt visselblåsarlagen

Klicka på flikarna nedan för att hitta information om vilket område du kan rapportera missförhållanden till Swedac och annat som du behöver känna till för att rapportera enligt visselblåsarlagen.

Om du är en medarbetare på Swedac eller kommer utföra, utför eller har utfört arbete för Swedac som konsult, praktikant eller liknande ska du i första hand använda dig av den interna rapporteringskanalen. Om du inte har tillgång till informationen på Swedacs intranät om hur du rapporterar internt, kontakta Swedac så får du information.

Bakgrund och allmän information

För att skydda så kallade visselblåsare har EU antagit ett direktiv som heter Europaparlamentets och rådets direktiv EU 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten. Direktivet kallas ofta bara visselblåsardirektivet.

För att direktivet ska gälla i Sverige har lagen (2021:890) och förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden antagits. I den fortsatta texten kommer lagen och förordningen för enkelhets skull benämnas visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen.

Enligt visselblåsarlagen kan du som rapporterar om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang under vissa förutsättningar få skydd från repressalier och få ansvarsfrihet. Dessutom är din identitet skyddad av särskilda sekretessbestämmelser.

Regeringen har utsett Swedac till en av de myndigheter som är behörig att ta emot rapporter av överträdelser av EU-rätt. Sådana rapporter kallas för externa rapporter. Swedac tar emot externa rapporter inom ett visst område, medan andra myndigheter är utsedda att ta emot information inom andra områden.

Vilket skydd ger visselblåsarlagen?

Skydd i form av ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet vid rapportering

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade förhållandet. [1] Ansvarsfriheten gäller inte om man har rapporterat i strid med vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar. [2] Ansvarsfriheten gör inte heller att den rapporterande personen får lämna ut handlingar. [3]

 Ansvarsfrihet vid inhämtande av information

En rapporterande person får inte göras ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information, om personen vid inhämtandet hade skälig anledning att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja ett missförhållande. [4] Om den rapporterande personen har gjort sig skyldig till ett brott när hen hämtade informationen gäller inte ansvarsfriheten. [5]

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra att någon rapporterar om ett missförhållande. Verksamhetsutövaren får inte heller vidta repressalier mot bland annat en rapporterande person eller någon som har bistått den rapporterande personen vid rapporteringen, till exempel en förtroendevald eller ett skyddsombud. [6] En verksamhetsutövare får inte heller vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Verksamhetsutövaren får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd.[7] Skyddet mot repressalier gäller dock inte för den som har gjort sig skyldig till ett brott genom rapporteringen eller inhämtandet av informationen.[8]

Skadestånd

En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden mot hindrande åtgärder och repressalier ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär.

[1] 2 kap 1 § visselblåsarlagen.
[2] 2 kap 1 § andra stycket visselblåsarlagen.
[3] 2 kap 2 § visselblåsarlagen.
[4] 2 kap 3 § visselblåsarlagen.
[5] 2 kap 4 § visselblåsarlagen.
[6] 3 kap 1 § visselblåsarlagen.
[7] 3 kap 2 § visselblåsarlagen.
[8] 3 kap 3 § visselblåsarlagen.

En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden mot hindrande åtgärder och repressalier ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär.

Vem kan rapportera och få skydd?

För att rapportera om missförhållanden till Swedac ska du ha fått del av eller inhämtat information om det missförhållande du rapporterar om i ett arbetsrelaterat sammanhang och tillhöra någon eller några av följande personkategorier:

a. arbetstagare,
b. personer som gör förfrågan om eller söker arbete,
c. personer som söker volontärarbete,
d. personer som söker eller fullgör praktik
e. personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
f. egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
g. personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
h. personer som tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.[9]

[9] 1 kap. 8 §  visselblåsarlagen.

Förutsättningar för att omfattas av skydd

För att få skydd enligt visselblåsarlagen ska rapporten handla om missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete. [10]

Vidare ska den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen av missförhållandena ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.[11] Med skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann innebär att du vid tidpunkten för rapporteringen ska ha skäl att tro att de uppgifter du rapporterar är sanna. Du får inte skydd om du avsiktligt eller medvetet rapporterar om falsk information.[12]

Rapporteringen ska ske externt eller genom offentliggörande i enlighet med vissa krav som finns i visselblåsarlagen.[13] Vad som avses med dessa krav framgår av relevant rubrik nedan.

[10] 4 kap 2 § visselblåsarlagen.
[11] jfr 4 kap. 1 § och 4 kap 3 § visselblåsarlagen.
[12] Prop. 2020/2021:193 s. 112.
[13] 4 kap 1 § punkten 3 visselblåsarlagen.

Vilken information kan rapporten handla om?

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som

a. strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten,
b. strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv, eller
c. motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv.[14]

Vilken information är det inte möjligt att rapportera om och få skydd för?

Även om din rapport skulle röra information som i övrigt uppfyller villkoren för att omfattas av visselblåsarregleringens skydd så är det inte möjligt att rapportera om information som rör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller information som rör nationell säkerhet i en verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet. [15]

Myndigheterna inom försvars- och säkerhetsområdet som avses är

– Fortifikationsverket,
– Försvarsmakten,
– Försvarets materielverk,
– Försvarets radioanstalt,
– Försvarsunderrättelsedomstolen,
– Inspektionen för strategiska produkter,
– Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
– Säkerhetspolisen,
– Totalförsvarets forskningsinstitut, och
– Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.[16]

[14] 1 kap. 2 § andra stycket visselblåsarlagen.
[15] 1 kap. 3 § visselblåsarlagen.
[16] 1 kap 2 § i visselblåsarförordningen.

Rapportera till rätt myndighet

På Arbetsmiljöverkets webbsida finns information om vilken myndighet som är behörig att ta emot rapporter inom respektive område.

Swedacs behörighetsområde är missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av Swedacs tillsynsansvar och som strider mot de direktiv som visselblåsardirektivet ska tillämpas på. Det innebär att det inträffade ska vara ett missförhållande både enligt aktuell rättsakt och av Swedacs tillsynsområde. Swedac har enligt de olika rättsakterna enbart tillsyn över produktöverensstämmelse, alltså inte produktsäkerhet för de aktuella produkterna. Vilka är då de aktuella rättsakterna?

För att rapportera vid Swedacs externa visselblåsarkanal ska det missförhållande du vill rapportera om strida mot rättsakterna nedan:

 • Rådets direktiv 75/107/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om flaskor som tjänar som mätbehållare,
 • Direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym,
 • Rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG,
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG,
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 april 2009 om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder,
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar eller

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument.

Dessutom ska missförhållandet vara relaterat till Swedacs tillsynsområde enligt följande bestämmelser:

4 § lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon jämfört med

 • 7 § förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och
 • 9 § förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare, och 11 § förordning (2011:1480) om elcertifikat och

13 § i lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten jämfört med

 • 21 § i förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten samt

35 § i avgasreningslagen (2011:318) jämfört med

 • 15 § avgasreningsförordningen (2011:345).

Hur kan man rapportera för att få skydd?

Extern rapportering till Swedac

Du kan rapportera skriftligt genom att:

 • fylla i webbformuläret nedan eller
 • genom e-post till adressen rapportera@swedac.se eller
 • genom att skicka ett fysiskt brev till Swedac (Box 878, 501 15 Borås).

Tänk på att uppge ditt för- och efternamn och dina kontaktuppgifter när du rapporterar. Det är inte möjligt att rapportera anonymt eftersom Swedac ska återkoppla till dig om ärendets handläggning. Om du inte vill ha återkoppling kan du uppge det. Vi kan också behöva be dig om att komplettera din rapport med förtydliganden eller fler uppgifter. Läs gärna igenom webbformuläret nedan för att få vägledning kring vilka frågor vi vill att din rapport svarar på.

Du kan även rapportera muntligt genom att:

 • Ringa Swedac på telefonnummer 0771-183906. Om du vill kan du lämna ditt för- och efternamn och kontaktuppgifter samt därefter spela in din rapport på telefonsvararen,
 • Lämna ditt för- och efternamn samt kontaktuppgifter så ringer vi upp dig så att du kan lämna din rapport i ett telefonsamtal med Swedacs handläggare eller
 • Lämna ditt för- och efternamn samt kontaktuppgifter så ringer vi upp dig och bestämmer en lämplig tid för ett personligt möte där du kan lämna din rapport muntligen.

Ditt samtal kommer att spelas in och du lämnar samtycke till inspelningen genom att tala in ditt meddelande/dina kontaktuppgifter.

Läs gärna igenom webbformuläret nedan för att få vägledning kring vilka frågor vi vill att din rapport svarar på.

 

Rapportering till EU:s institutioner

Du kan även rapportera, och få skydd, till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot rapporter om missförhållanden. Den rapporterande personen behöver rapportera i enlighet med de förfaranden som gäller för den aktuella rapporteringskanalen för att få skyddet.[1]

 Offentliggörande till media

Skyddet enligt visselblåsarlagen gäller även vid offentliggörande av information till media. Detta gäller under förutsättning att den rapporterande personen först har rapporterat externt utan att skäliga åtgärder har vidtagits.

Offentliggörande

Om den rapporterande personen har rimliga skäl att tro att missförhållandet utgör fara för bland annat liv och hälsa eller om den rapporterande personen har rimliga skäl att tro att extern rapportering skulle innebära att hen blir utsatt för repressalier kan man också omfattas av skyddet om man offentliggör informationen.

Extern rapportering utanför kanal

Skyddet gäller också om den rapporterande personen rapporterar externt till en myndighet på annat sätt än via externa rapporteringskanaler, under förutsättning att personen
1. först har rapporterat internt i enlighet med denna lag utan att
a) mottagaren har vidtagit skäliga uppföljningsåtgärder med anledning av rapporteringen, eller
b) mottagaren i skälig utsträckning har lämnat återkoppling om uppföljningen inom den tidsfrist som anges i 5 kap. 8 § 3,
2. har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller av annat skäl har befogad anledning att rapportera till myndigheten, eller
3. har skälig anledning att anta att en intern rapportering skulle innebära en risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt.[18]

[1] 2 kap 1 § visselblåsarlagen.
[18] 4 kap. 8 § visselblåsarlagen

Ytterligare skydd genom meddelarfrihet

Enligt svensk rätt har alla meddelarfrihet. Meddelarfriheten är reglerad i tryckfrihetsförordningen (1945:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Meddelarfriheten innebär att en enskild har rätt att vända sig till olika medier för att lämna uppgifter utan att riskera straff, skadestånd eller andra påföljder.

Anställda inom staten, myndigheter och kommuner har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Men meddelarfriheten har företräde, vilket innebär att en offentliganställd trots sin tystnadsplikt har rätt att nyttja sin meddelarfrihet.

Alla har också ett anonymitetsskydd vilket innebär ett förbud för den som tagit emot informationen, t.ex. en journalist, att avslöja källan om denna önskar vara anonym. Det allmänna får inte försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifter (efterforskarförbud) och inte heller straffa den som har lämnat uppgifterna (repressalieförbud).

Offentliganställda får även berätta för journalister vad som står i sekretessbelagda dokument, så länge de inte lämnar över själva handlingen. Det finns några undantag – till exempel sådant som kan hota rikets säkerhet och enskilds hälsotillstånd i vissa fall.

Swedacs hantering av visselblåsarärenden

Diarieföring och registrering

När en rapport enligt visselblåsarlagen kommer till Swedac tas den emot av Swedacs registratorer eller särskilt utsedda handläggare. Ärendet diarieförs och de handlingar som kommit in i ärendet registreras. Muntliga rapporter dokumenteras genom inspelning eller genom ett protokoll. Ärendet handläggs av ett fåtal särskilt utsedda handläggare hos Swedac och det är endast dessa personer som har åtkomst till handlingarna i ärendet.

 Sekretess och tystnadsplikt

Den rapporterandes identitet skyddas av absolut sekretess.[19] Det innebär att uppgift om den rapporterande personens identitet aldrig får lämnas ut utom när det finns en sekretessbrytande bestämmelse som är tillämplig. Sekretessen gäller för uppgift som direkt eller indirekt kan medföra att den rapporterande personen identifieras. Uppgifter som kan avslöja den rapporterandes identitet kan vara namn, adress, telefonnummer men också uppgifter om personens tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter[20]

Sekretess gäller även för sådana uppgifter som rör andra personers identitet om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.[21] Med andra personer menas alla personer som kan förekomma i ett ärende om uppföljning eller åtgärder. Det kan till exempel röra sig om personer som påstås ha orsakat ett missförhållande, personer som åberopas som vittnen eller

[19] 32 kap 3 b § andra stycket 1 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
[20] Prop. 2020/21:193 s. 214-215 och 309.
[21] 32 kap 3 b § andra stycket 2 i OSL.

personer som har bistått den rapporterande personen. Med enskilda personer menas både fysiska och juridiska personer.[22]

Eftersom det kan vara svårt att veta om en rapport uppfyller alla krav för att anses vara en rapport enligt visselblåsarlagen gäller sekretessen även om en person har rimlig anledning att tro att hen uppfyller villkoren för att rapportera och få skydd enligt visselblåsarlagen, och rapporterar i enlighet med det, men det sedan visade sig att rapporteringen inte omfattades av skyddet. [23]

Swedacs personal har tystnadsplikt. Någon som bryter mot sin tystnadsplikt kan dömas för brott mot tystnadsplikt. Swedacs personal har dock rätt att i enlighet med meddelarfriheten  lämna ut vanligtvis sekretessbelagda uppgifter till massmedia för offentliggörande utan att straffas för det.

Du kommer att få information om Swedac behöver lämna ut en uppgift som kan identifiera dig som har rapporterat.

Överlämnande av rapport eller uppgift till annan avdelning eller myndighet

Sekretessbestämmelserna hindrar inte att uppgifter i ett ärende lämnas över från en avdelning inom Swedac till en annan, eller till en annan myndighet.[24] Om Swedac skulle komma fram till att en extern rapport felaktigt har inkommit till Swedac skickar vi rapporten till den behöriga myndigheten.[25]

Om Swedac misstänker att brott har begåtts kommer Swedac att lämna nödvändiga uppgifter till Polismyndigheten för att brottsmisstankarna ska kunna utredas.[26]

Återkoppling

Inom sju dagar efter att Swedac har mottagit rapporten kommer du att få en bekräftelse på mottagandet. Du kommer inte att få en sådan bekräftelse om du har uppgett att du inte vill ha det eller om vi bedömer att en sådan bekräftelse skulle avslöja din identitet.[27]

Swedacs handlägger sedan rapporten och du kan vid behov behöva lämna kompletterande uppgifter. Du kommer att få återkoppling om de åtgärder som Swedac har gjort vid uppföljning av rapporten inom  tre månader från det att du lämnade rapporten. Om du har rapporterat externt kan tidsfristen för när du ska få återkoppling i vissa fall behöva förlängas till som mest sex månader. Du kommer i så fall få information om orsaken till det. Om det skulle vara så att uppföljningsärendet inte är avslutat inom denna tid kommer du att få information om det slutliga resultatet i ett senare skede.

[22] Prop. 2020/21:193 s. 309.
[23] A.a.s. 213-214.
[24] 5 kap. 10 § visselblåsarlagen och 1 kap 14 § i visselblåsarförordningen.
[25] 1 kap. 12 § visselblåsarförordningen.
[26] 1 kap. 15 § visselblåsarförordningen.
[27] 5 kap. 8 § visselblåsarlagen och 2 kap. 7 § andra punkten visselblåsarförordningen,

Behandling av personuppgifter

Du kan läsa om Swedacs hantering av personuppgifter här.

Ytterligare information med anledning av hantering av personuppgifter i ett uppföljningsärende

När samlar Swedac in personuppgifter i ett uppföljningsärende?

Swedacs personuppgifter, inbegripet utbyte eller överföring av personuppgifter, sker i enlighet med dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Det är endast nödvändiga personuppgifter som får samlas in i ett uppföljningsärende.[28]

Swedac samlar in de personuppgifter du lämnar i samband med din rapport. Det kan till exempel röra sig om ditt namn och adress, telefonnummer och e-post. Swedac samlar även in de uppgifter som framgår om dig, andra personer (fysiska eller juridiska) i den rapport du lämnar. Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta samlas inte in.[29] Om de har samlats in av misstag ska de raderas utan onödigt dröjsmål.

Tillgång till personuppgifter du har lämnat

Det är bara vissa personer på Swedac som kommer att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter och som har tillgång till personuppgifter som behandlas i ärendet. Tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.[30]

Hur länge sparar Swedac uppgifterna i ett uppföljningsärende?

Swedac får behandla personuppgifter i ett ärende under som längst två år. Därefter kan Swedac fortfarande arkivera och bevara allmänna handlingar eller lämna ut arkivmaterial till en arkivmyndighet även om det finns personuppgifter i dem. Personuppgifter i ett uppföljningsärende får inte behandlas längre än två år efter det att ärendet avslutades. Detta hindrar inte att Swedac arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial lämnas till en myndighet.[31]

 Vilken är den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter i ett uppföljningsärende?

Eftersom Swedac är utsedd som behörig myndighet för att ta emot externa rapporter får vi hantera personuppgifter för att kunna fullgöra den uppgiften. Även andra rättsliga grunder kan utgöra stöd för att Swedac ska kunna hantera personuppgifter, till exempel om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse. [32]

[29] 7 kap. 7 § nya visselblåsarlagen.
[30] 7 kap. 6 § nya visselblåsarlagen.
[31] 7 kap 8 §  nya visselblåsarlagen.
[32] Prop. 2020/21:193 s. 174 ff.

 

Kontaktuppgifter
Beskriv missförhållandet
Var har missförhållandena ägt rum?
När ägde missförhållandena rum?
Hur fick du kännedom om missförhållandet?
Har du skälig anledning att anta att uppgifterna om missförhållandena är sanna?
Om missförhållandena inte redan har ägt rum, när kommer de att äga rum?
Vem eller vilka personer är inblandade i missförhållandet?
I vilket arbetsrelaterat sammanhang fick du reda på informationen?
På vilket sätt rör missförhållandet en överträdelse av unionsrätten?
Finns det något ytterligare du vill tillägga?